تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا كريمي زارچي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

شرح الشواهد الشعرية في تفسير مجمع البيان (من سورة «ق» إلي نهاية سورة «الحديد»)

چكيده

تحقيق حاضر، شرح يکصد وچهل و شش (146) بيت از شواهد شعري مربوط به سوره «ق» تا آخر سوره «حديد» به کار رفته در تفسير مجمع البيان اثر شيخ ابو علي فضل بن حسن طبرسي است.

دراين تحقيق سراينده هر بيت، تا حد امکان ذکر شده است. سپس براي درک بهتر؛ معني ابيات، و آنگاه کلمات مبهم ابيات، مورد تحليل صرفي قرار گرفته وبا استفاده از فرهنگهاي لغت مشهور زبان عربي معنا گرديده است.

هر بيت با توجه به معناي کلمات ومعناي بيتهاي پيشين جداگانه معنا شده است. در حاشيه هر صفحه، علت استشهاد به ابيات مذکور بيان شده وآيه مربوط به هر بيت آورده شده است. در صورت وجود اختلاف در روايت اشعار، موارد اختلاف ومنبع آنها در حاشيه هر صفحه تشريح شده است.

نتايج تحقيق حاصل از دو جهت براي پژوهشگران سودمند است؛ اول آن که آراء صرفي و نحوي طبرسي مطرح شده است ودوم اين که ابيات موجود به زبان عربي تشريح و اسناد مربوط به سراينده هر بيت تا حد امکان ذکر شده است.

واژه هاي کليدي: تفسير مجمع البيان، شواهد شعري، نکات صرفي، نکات لغوي