تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي اكبري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تاريخ دفاع : 14/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمدکاظم حاج ابراهيمي

وصف طبيعت در شعر ذوالرمه

چكيده

از اشعار دريافتي از عصر اموي و جاهلي مي فهميم که جاهليان وأمويان با شعر طبيعت آشناي داشتند،ولي با اينحال شعر طبيعت در ادبيات عباسي واندلسي جايگاه خاصي را به خود اختصاص دادواز مهمترين شعراي دوره بني اميه که به وصف طبيعت در اشعارش پرداخته«ذوالرمة»است.واين وصف بخش عظيمي از ديوانش را به خود اختصاص داده به گونه اي که از پيشگامان وصف طبيعت به شمار مي ايد.وي يکي از شاعران تقليد گر در ادبيات اموي است که در اشعارش از شيوه قدما چه در وصف طبيعت وچه در غزل بهره مي گيرد.واز فرهنگ جاهلي در معاني والفاظش بهره مي گيرد ولي علاده بر اين شاعر پديده هاي ديني را ماهرانه به خدمت مي گيرد تا تابلوهاي شعريش را به طور کامل به تصوير بکشد.وهمچنين دايره وصف نزد شاعر از حدود معمول فراتر مي رود و شاعر هر پديده طبيعي را به خدمت مي گيرد وان را با درونياتش مي اميزد وراز موفقيت شاعر در اين امراست.واما دو موضوع اساسي که شاعر به ان پرداخته عبارتنداز:وصف طبيعت وغزل به گونه اي که در بسياري از موارد با هم مي اميزندوشاعر از طبيعت در اشعار غزليش بهره مي گيرد و بالعکس .اين پايان نامه به بررسي سبک شعري اين شاعر بزرگ وتبيين ويژگيهاي شعري _هنري انها در وصف طبيعت مي پردازد تا بتوان در خلال ان فرايند تأثير گذاري وتأثير پذيري در اشعار اين شاعر و ميزان شباهت در قصايد ادبي اين شاعر بزرگ با شعراي گذشته را دريابيم که مي تواند پاسخي مناسب براي سؤالات زير باشد.آيا«ذوالرمة»در اشعار خويش از سبک شعراي اموي هم طراز خويش واز شاعران پيش از خود در اين زمينه تأثير پذيرفته است؟ايا در اشعار وي تجديد شعري در وصف طبيعت وجود دارد؟در اين پايان نامه سعي بر ان است تا پاسخي جامع ومانع براي سؤالات مذکور بيابيم وهمچنين تلاش بر اين است که ويژگي شعري اين شاعر تبيين گردد وسپس به مقايسه قصائدان بپردازيم که اين مهم در دو بخش متفاوت صورت مي گيرد:

اول:از نظر معنا ومفهوم که به شرح وتفسير ابيات شعري وبيان مفاهيم شعري هر شاعر پرداخته مي شود.دوم:از منظر شکل قصيده،که به بررسي ويژگيهاي ظاهري وساختار قصيده به شکلي مختصر مي پردازد.بنابراين مي توان اين پايان نامه را پژوهش مقايسه اي قصائد«ذوالرمة»بدانيم که دروصف طبيعت سروده است والبته در عين حال به بررسي شعر طبيعت در ديوان ان شاعر مي پردازد.

کليدواژه ها: ذوالرّمة، وصف طبيعت، تجديد شعري، عصرأموي.