تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اكرم حبيبي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 17/4/88

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر حميد احمديان

وجوه اعرابي تفسير زمخشري و مقايسه آن با آراء او در ساير كتب نحويش و آراء ساير معربين قرآن كريم

چكيده

زمخشري دانشمند بزرگ و برجسته اي است كه در علوم مختلف از جمله تفسير، فقه، بلاغت، اعراب و ادبيات مهارت وتبحر ويژه اي يافته است. و تفسير كشاف او به دليل زيبايي بلاغت و بيانش و به دليل برخورداري از علومي چون بلاغت، علم بيان، ادبيات، و مخصوصا علم نحو، تفسير کم نظير و ارزشمنديست.

زمخشري در بين تفسير معنوي و بلاغي آيات به مطالب اعرابي و نحوي مفيد و ارزنده اي اشاره كرده است، بدون اينكه براي آنها جايگاه خاصي را اختصاص دهد. و از آنجا كه اين مطالب اعرابي نقش مهم واساسي را در باب اعراب قرآن كريم، تفسير آيات و تبيين آنها ايفا مي كند، بايد از اين تفسير استخراج گشته تا مستقيما در دسترس محققان قرار گيرد. لذا استخراج اين وجوه نحوي بارز از تفسير كشاف، در صورتي كه تا پايان قرآن تداوم يابد، مجموعه اي كامل از اعراب قرآن كريم مبتني بر تفسير كشاف را بدون نياز به مراجعه به آن، همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشري در اين تفسير با ساير كتب نحويش و آراء ساير معربين قرآن كريم، براي محققان فراهم مي سازد و علاوه بر آن منجر به كشف آراء جديد نحوي و اعرابي زمخشري مي گردد.

بنابراين استخراج اين وجوه نحوي مفيد، همان چيزي است كه من به بررسي آن در اين رساله پرداخته ام و به نتايج مهم و ارزنده اي دست يافته ام كه در بخش نتايج به آن مي پردازم.

کليد واژه ها: زمخشري، تفسير کشاف، آراء نحوي، معربين، اعراب قرآن.