تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا عبدالهي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منصوره زرکوب

تاريخ دفاع : 10/12/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر نرگس گنجي

يکصد وپنجاه مثل عربي و معادلهاي فارسي آن

چكيده

امثال وحکم، نشان دهنده سابقه تاريخي، فرهنگ وتمدن هر ملّت است. همچنين داراي جايگاه مهمي در کلام بوده، تأثير شگرفي در مخاطب دارد، به گونه اي که معاني را به ذهن نزديک کرده، منظور گوينده را با کوتاه ترين و نيکوترين الفاظ به شنونده منتقل مي کند.

بي شک هرملتي داراي امثال وحکم خاص خود است که با تفحص درآنها مي توان امثال وحکمي با مضامين مشترک وکاربردهاي يکسان يافت. تطبيق بين امثال علاوه بر اين که قدمي است به سوي شناخت فرهنگهاي مختلف، مي تواند براي مترجمين نيز مفيد باشد.

رساله حاضرکه گوشه اي از اين رسالت را بردوش دارد، داراي سه فصل است.

فصل اول پيرامون کليات بحث در امثال است، درفصل دوم با استفاده از امثال، به معناي تمثيل وانواع آن در فارسي وعربي ومقايسه آن دردو زبان پرداخته شده ودر فصل سوم رساله ضمن معادل يابي150 مثل عربي در فارسي به : 

توضيح معاني وکاربرد امثال فصيح عربي، تطبيق امثال عربي وفارسي از نظر معنا وکاربرد آنها وکمک به تدوين يک فرهنگ تطبيقي امثال فارسي و عربي مي پردازيم.

نوع تحقيق در اين رساله کاربردي به روش تحليل محتوايي است بدين صورت که پس از تشخيص موضوع امثال عربي بين آنها و امثال فارسي که همان مضمون و کاربرد را دارند تطبيق به عمل آمده است. قابل ذکر است که براي 150 مثل عربي 382 معادل فارسي يافت گرديد .

واژه هاي کليدي: امثال عربي، امثال فارسي، معادل يابي، تمثيل