تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه قاسم پيوندي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 23/10/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

اسلوب هاي نحوي کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله

چكيده

نهج البلاغه جلوه اي از علم ازلي بر قلب نازنين علوي است؛آن همان آب گوارا و زلالي است که اديبان وبليغان در پي جرعه اي از سبک بي نظير و معارف الهيش هستند؛ پس اين اثر گرانقدر شايستگي بررسي و تحقيق در همه زمينه هاي ادبيات بخصوص در زمينه نحو واعراب را دارد.

بنابر اين، اين پايان نامه اسلوبهاي نحوي کلام در نهج البلاغه را بررسي کرده و به استخراج مبتدا وخبرهاي جمله وشبه جمله از نهج البلاغه وارائه آن بر اساس اصول نحوي پرداخته است وهدف اصلي آن ارائه شواهد جديد از اين مباحث نحوي جهت استشهاد به آن و دستيابي به اسلوبهاي نادر نحوي است.

اين پژوهش پس از ارائه شواهد مربوطه، به بررسي و توضيح بعضي از نظرات نحوي پيرامون جملات و عبارات نهج البلاغه مي پردازد؛ در پايان نيز علاوه بر بعضي اطلاعات آماري و نمودارهاي مربوطه برخي از نتايج ارائه گرديده است.

واژه هاي کليدي: نهج البلاغه، نحو، مبتدا، خبر جمله، خبر شبه جمله