تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اعظم كاظمي جزستاني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نرگس گنجي

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

الوطنية و الوحدة في شعر محمود درويش

چكيده

بي شک بزرگترين تراژدي قرن حاضر مسألة اشغال سرزمين توحيدي فلسطين توسط صهيونيست ها مي باشد تا جايي که موضوع موردبحث بسياري از مجامع بين المللي و سازمان هاي دولتي قرار گرفته است بديهي است شاعران مقاومت فلسطين از جمله محمود درويش که خود در ميان حوادث و مبارزات زيسته و ظلم دشمنان و پايمال شدن حقوق ملت اسلامي خود را از نزديک لمس کرده اند تمام تلاش خود را براي ثبت نمودن ابعاد مقاومت فرهنگي اين ملت در آثار خويش مصروف داشته اند.

اين رساله مي کوشد تا مفهوم وطن را به عنوان نمادي از هويت فرهنگي ، ديني و تاريخي آثار اين شاعر بزرگ را بررسي نمايد و رمزها و اسطوره هاي آن را تحليل نمايد. همچنين از آنجا که وحدت به معناي اجتماعي ، سياسي و قومي آن به عنوان تنها راه حل جهان اسلام و عرب مخصوصا فلسطين براي مقابله با استکبار از صهيونيسم مي باشد اين رساله سعي بر اين دارد که ديدگاه محمود درويش به عنوان شاعري مشهور و پيشتاز در امر فلسطين در قبال وحدت و دعوت مردم و ملل عربي به اتحاد را بيان نمايد. روش اين رساله بر اساس توصيف و تحليل محتوي مي باشد.

کلمات کليدي: محمود درويش ، ادبيات مقاومت ، وطن دوستي ، وحدت