تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه حاجي محمدحسيني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر مژگان مهدوي زاده

تاريخ دفاع : 10/12/87

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر زهره جوزداني

ابعاد زمان و مکان در دگرگوني ميشل بوتور

چكيده

دگرگوني شرحي از شکها و هراسهاي مردي چهل ساله است که براي فرار از همسر پير و فرزندان غير قابل تحملش به رم سفر مي کند تا به معشوقه ي جوان و جذابش ملحق شود. اين مرد معرف قهرمان نسل قبل از جنگ جهاني دوم است که داراي حالات روحي و وسواسهاي اخلاقي است.

به نظر مي رسد علت پيدايش کوپه ي در حال حرکت و زماني محدود که اجازه مي دهد فضاي دو شهر به مدت زمان يک زندگي در رمان دگرگوني وصل شود به طور طبيعي زاييده ي يک تحقيق ادبي است که در فضاي اين کتاب اين هدف را دنبال مي کند که ديدگاهي همواره وسيعتر و درست تر از رابطه اي بين فضا و زماني را بدهد که مدام در حال قبض و بسط هستند.

انساني که در زمان و مکان جديد واقع شده است همانقدر در ادبيات که در زندگي به يک سري از تغييرات در تمام چيزهايي که در ارتباط با دنياي سنتي است احتياج دارد، و هدف جنبش رمان نو ارضاي اين خواسته ي انسان است تا راههاي جديدي را امتحان کند.

دگرگوني بنايي است که در آن بوتور ما را به کشف احساسات عاشقانه، از خود بيگانگي و ضعفهاي لئون دعوت مي کند. با انتخاب لئون، پاريسي که معشوقه ي رمي دارد به عنوان شخصيت اصلي داستان، بوتور قصد دارد با شيوه ايي تخيلي ارتباط بين دو شهر پاريس و رم را بررسي کند. او در اين رمان هراس يک اروپايي سال 1955 را نشان مي دهد که علي رغم آگاهي کافي اش براي زندگي در يک امپراطوري قصد دارد مرکزي براي دنيا پيدا کند.

واژگان کليدي: زمان، مکان، دگرگوني