تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آمنه عرب زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر مجيد يوسفي بهزادي

تاريخ دفاع : 10/12/87

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر زهره جوزداني

تصاوير بيگانه در ضد خاطرات مالرو

چكيده

در تحقيق حاضر، سعي ما بر آن است که تصاوير بيگانه يا جاي ديگر را در ضد خاطرات آندره مالرو مورد بررسي قرار دهيم. مالرو، نويسنده ي قرن بيستم ادبيات فرانسه، مردي سياسي و وزير فرهنگي فرانسه تحت فرمان دۥ گل بود. وي آثارش را با تجربه ي سياسي اش هماهنگ کرده است. مکان اعمال سياسي اش و مکاني که رمان هايش در آن اتفاق مي افتد خارج از مرزهاي فرانسه و در مشرق زمين قرار دارد. به اين ترتيب، تقريبا" موضوع تمام آثارش در ديگري و جاي ديگر است. ضد خاطرات که که عنوان تمام آثار قبلي مالرو را در بر دارد، اثري است در واقع با موضوع جاي ديگر و ديگري. اين پژوهش در برگيرنده ي سه فصل است. در فصل اول، تاريخي بودن اين اثر را توضيح داده ايم. زيرا نويسنده صفحات زيادي را به تاريخ عصر خود اختصاص داده است. در فصل دوم، نقشه ي حضور مالرو در کشور هاي بازديد شده را معرفي کرده ايم. در حقيقت، اگزوتيسم تاريخي، از طريق اگزوتيسم جغرافيايي انجام مي شود. و فصل سوم به برشمردن نقاط تفاوت برشمرده توسط مالرو از طريق توضيحاتش در مورد هنر، مذهب، موضوع مرگ، ماشينيسم کشورهاي شرقي در مقابل کشورهاي غربي مي پردازد. به اين ترتيب، ضدخاطرات اثري کاملا اگزوتيک يعني مربوط به کشورهاي بيگانه است. به علاوه، نويسنده تخيل و احساسات شعري اش را به تجارب واقعي اش افزوده است.

واژگان كليدي: اتوبيوگرافي، اگزوتيسم، ترقي، خاطره، ماجرا