تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم رفيعي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر زهره جوزداني

تاريخ دفاع : 28/8/87

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدجواد شکريان

بررسي آيين جوانمردي در شاهنامه رولان، پرواز شبانه و سرزمين انسانها

چكيده

عشق به حرفه، تعهد، شجاعت، فداکاري، دوستي و برادري ارزشهايي انساني هستند که از ديرباز تا کنون در افراد مختلف يافت شده اند . ارزشهايي اخلاقي که حتي با مرگ انسان نابود نمي شوند، چراکه در تاريخ بشر، اصولي هست که هرگز، ولو با گذر زمان، از بين نمي روند و کمرنگ نمي شوند. سخن از يک عصر يا يک ملت نيست، سخن از تداوم ارزشها و انتقال آنها از نسلي به نسل ديگر است. بدين جهت در خلال اين پايان نامه به بررسي چنين ارزشهايي از خلال آثار ادبي قرون مختلف تاريخ پرداخته ايم. اين کار مشتمل بر سه فصل است : فصل اول به بررسي خصوصيات مختلف شواليه هاي حماسي مي پردازد، حرفه اين قهرمانان، تعهداتشان و عکس العمل هايي که در شرايط مختلف از خود بروز مي داده اند، و اينها همه از خلال کتاب مشهور «شاهنامه رولان».

فصل دوم به بررسي ويژگي هاي هوانوردان از خلال آثار برجاي مانده از آنتوان سنت اگزوپري، به ويژه «پروازشبان» و «سرزمين انسانها» اختصاص دارد.

در فصل سوم به مقايسه شواليه هاي قرون وسطي و هوانوردان قرن بيستم مي پردازيم تا عينيت و حقيقت ارزشهاي بشري را در طول تاريخ به عينه حس کنيم و دريابيم.

کليد واژه: شواليه حماسي، خلبان، به حرفه، تعهد، شجاعت، فداکاري، دوستي و برادري.