تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بتول كاوه دستجردي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

وجوه اعرابي استخراج شده از تغيير کشاف زمخشري و مقايسة آن با آراء نحوي اش درساير کتبش و آراء ساير نحويين

چكيده

زمخشري دانشمند بزرگ و برجسته اي است که در علوم مختلف از جمله تفسير، فقه، بلاغت، اعراب و ادبيات مهارت وتبحر ويژه اي يافته است. و تفسير کشاف او به خاطر زيبايي بلاغت و بيانش و به دليل برخورداري از علومي چون بلاغت، علم بيان، ادبيات، و مخصوصا علم نحو، تفسير بي نظير و بي مانندي است.

زمخشري در بين تفسير معنوي و بلاغي آيات به مطالب اعرابي و نحوي مفيد و ارزنده اي اشاره کرده است، بدون اينکه براي آنها جايگاه خاصي را اختصاص دهد. و از آنجا که اين مطالب اعرابي نقش مهم واساسي را در باب اعراب قرآن کريم، تفسير آيات و تبيين آنها ايفا مي کند، بايد از اين تفسير استخراج گشته تا مستقيما در دسترس محققان قرار گيرد. لذا استخراج اين وجوه نحوي بارز از تفسير کشاف، در صورتي که تا پايان قرآن تداوم يابد، مجموعه اي کامل از اعراب قرآن کريم مبتني بر تفسير کشاف را بدون نياز به مراجعه به آن، همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشري در اين تفسير با ساير کتب نحويش و آراء ساير معربين قرآن کريم، براي محققان فراهم مي سازد و علاوه بر آن منجر به کشف آراء جديد نحوي و اعرابي زمخشري مي گردد.

بنابراين استخراج اين وجوه نحوي مفيد، همان چيزي است که من به بررسي آن در اين رساله پرداخته ام و به نتايج مهم و ارزنده اي دست يافته ام که در بخش نتايج به آن مي پردازم.

کليد واژه: زمخشري، تفسير کشاف، آراء نحوي، معربين، اعراب قرآن.