تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب حكيمي تهراني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي

استخراج وجوه اعرابي از تفسير کشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحوي زمخشري در کتابهاي ديگرش و آراء ساير معربين قرآن کريم (جزء هفتم)

چكيده

زمخشري دانشمند بزرگ و برجسته­اي است که در علوم مختلف از جمله تفسير، فقه، بلاغت، اعراب و ادبيات مهارت وتبحر ويژه­اي داشته است. تفسير کشاف او به دليل زيبايي بلاغت و بيانش و به دليل برخورداري از علومي چون بلاغت، علم بيان، ادبيات، و مخصوصا علم نحو، تفسيري كم نظير و ارزشمند است. زمخشري در بين تفسير معنوي و بلاغي آيات، به مطالب اعرابي و نحوي مفيد و ارزنده­اي اشاره کرده است، بدون اينکه براي آنها جايگاه خاصي را اختصاص دهد. از آنجا که اين مطالب اعرابي نقشي مهم و اساسي را در باب اعراب قرآن کريم، تفسير آيات و تبيين آنها ايفا مي­کنند، بايد از اين تفسير استخراج گشته تا مستقيما در دست­رس محققان قرار گيرد. لذا استخراج اين وجوه نحوي بارز از تفسير کشاف، در صورتي که تا پايان قرآن تداوم يابد، مجموعه­اي کامل از اعراب قرآن کريم مبتني بر تفسير کشاف را بدون نياز به مراجعه به آن، همراه با مقايسه آراء نحوي زمخشري در اين تفسير با ساير کتب نحويش و آراء ساير معربين قرآن کريم، براي محققان فراهم مي سازد و علاوه بر آن، منجر به کشف آراء جديد نحوي و اعرابي زمخشري نيز مي­گردد.

بنابراين استخراج اين وجوه نحوي مفيد، همان چيزي است که من به بررسي آن در اين رساله پرداخته­ام و به نتايج مهم و ارزنده­اي دست يافته­ام که در بخش نتايج به آن مي­پردازم.

کليد واژه ها: زمخشري، تفسير کشاف، آراء نحوي، معربين، اعراب قرآن