تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا قاسم پيوندي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سردار اصلاني

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

شيوه‌هاي بيان نحوي نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد

چكيده

گفتار امام علي (ع) درياي بي کراني است که هيچ سخني با آن برابري ندارد واقيانوس بي انتهايي است که همتايي برايش نيست.

کلام امير المؤمنين نوري از علم الهي ورايحه اي از سخن پيامبر است، که شريف رضي برگزيده اي از کلام آن امام همام را در مجموعه اي به نام نهج البلاغه گرد آورده است. از اين انتخاب هوشمندانه به خوبي فهميده مي شود که اين کلام عظيم شايسته بررسي وتحقيق در همه ي زمينه هاي ادبيات به خصوص نحو ميباشد؛ تا پرده از بزرگي فضايل امير المؤمنين بردارد.

وبراي رسيدن به اطلاعات دقيق وکاملي در علم نحو چاره اي نيست جز بررسي وغور در کلام امير المؤمنين، چرا که او رهبر و پيشرو نحويان وسخنوران است.

اين پايان نامه در پي اسلوبهاي بيان نحوي در نهج البلاغه است و به استخراج مبتدا و خبرهاي مفرد مي پردازد، سپس يافته ها بر اساس قواعد نحوي تدوين شده ، تا به شواهد جديدي در نحو واستشهاد به آن دست يابد. ودر پايان اطلاعات آماري مطابق با نتايج به دست آمده ارائه شده است.

کليد واژه ها: نهج البلاغه، نحو، مبتدا وخبر مفرد.