تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/11/78

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : ليلي اورنگي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

واژنامه تخصصي – توصيفي اصطلاحات گمرگي

چكيده

امروزه پيشرفت سريع تكنولوژي كه با عث انشعاب علوم وفنون از يكديگر مي شود ، نيازها خواسته هاي تخصصي وجديدي را در هريك از شاخه هاي فعاليت بشري به وجود آورده است . لزوم ارتباط در سطحي فراتر از محدوده هاي مرزي يك كشور در بسياري از شاخه هاي علوم وفنون ايجاب مي كند كه فرد ، حداقل در زمينة فعاليت خود به زبان مشتركي با طرف هاي ارتباطي خود آشنايي داشته باشد . يكي از اهداف پژوهشي رشتة زبان شناسي تربيت دانشجويان جهت تهية واژه نامه ها وهمكاري با فرهنگستان زبان وادب فارسي در تدوين فرهنگ هاي عمومي وتخصصي مي باشد وبا عنايت به اين مساله كه وجود تعداد زيادي از واژه نامه هاي عمومي در جامعة ما ، تهية واژه نامه هاي تخصصي را در رشته هاي مختلف علمي وفني در اولويت قرار مي دهد ، در رسالة حاضر تلاش گرديده تا با تهية واژه نامة تحصصي اصطلاحات گمركي دسترسي به اطلاعاتي در زمينة مسائل تجارب بين المللي ومسائل گمركي را سهولت بهشد ، باشد كه سهمي ناچيز در جهت شكوفايي ورشد اقتصادي جامعه ايفا نمايد.

اين رساله در چهار فصل تنظيم گرديده است : فصل اول رساله مقدمه آن را تشكيل مي دهد به موضوع وروش انجام تحقيق وهمچنين اهداف وكاربردهاي آن مي پردازد . در فصل دوم ، اصطلاحات گمركي به زبان فارسي گردآوري شده وپس از تنظيم الفبايي اصطلاحات ، توصيف هر اصطلاح با ذكر ماخد نوشته شده است . فصل سوم كه واژه نامه اي سه زبانه است براساس الفباي انگليسي مرتب شده ومعادل هاي فارسي وفرانسة آن نوشته شده است . در اين فصل اصطلاحات از شمارة 1 تا 238 شماره گذاري شده وشمارة مربوط به هر اصطلاح در مقابل توصيف آن اصطلاح در فصل دوم نوشته شده است. فصل چهارم واژه نامه اي سه زبانه است وبراساس الفباي فرانسه مرتب شده است ودر نهايت چند پيشنهاد براي تهية واژه نامه هاي تخصصي « كلام آخر » اين رساله را تشكيل مي دهد.