تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/7/78

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : علي ميرزايي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي جنبه هاي نامانوس زبان فارسي در فيلمهاي دوبله شده سيماي جمهوري اسلامي ايران

چكيده

در تحقيق حاضر كه مبتني بر اصول ومباني زبانشناختي است چگونگي استفاده از زبان فارسي در فيلمهاي دوبله شده سيماي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته است . مواردي همچون نحوه ايجاد كلام موثر وكارآمد ، وضوح در كلام ، عدم ابهام ، ساختار نحوي منظم و معني دار ، آهنگ كلام نافذ و مناسب واستفاده صحيح وبجا از واژگان كه در مانوس وسازگار بودن زبان مورد استفاده در اينگونه فيلمها با روالهاي جاري معمول وسياق آشناي زبان فارسي ذي مدخل وموثرند مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته اند . ابتدا به تاريخچه پيدايش صدا در فيلم وهمينطور پيدايش دوبلاژ به اختصار اشاره شده است وسپس چگونگي دوبلاژ وترجمه وبرگردان ديالوگهاي فيلم بررسي شده است . بررسي تفاوتهاي موجود در محتواي پيامهاي موجود درفيلم اصلي ومعادلهاي آنها در فيلم دوبله شده وارائه پيشنهادات در اين رابطه از ديگر قسمتهاي اين تحقيق است . همچنين مواردي ديگر همچون سانسور ، ساختارهاي نحوي نامنظم ومبهم ، انتخاب معادلهاي نادرست وهمسنگ نبودن ارتباطهاي غيركلامي در زبانهاي مختلف به عنوان ديگر كاستيها ونارساييهايي كه بنحوي در پيدايش جنبه هاي نامانوس وناسازگار زبان فيلمهاي دوبله شده با سياق وروال جاري ومعمول زبان فارسي دخيلند مورد تجزيه وتحليل وبررسي واقع شده اند . در پايان نيز راهكارهايي در جهت هرچه مطلوبتر نمودن بكارگيري زبان رسا وپرتوان فارسي كه هميشه وهمه جا مايه فخر ومباهات ملت بزرگوار ايران بوده است وهرگونه استفاده نامطلوب از آن ميتواند نتايج زيانباري در برداشته باشد در فيلمهاي دوبله شده سيماي جمهوري اسلامي ايران ارائه گرديده است.