تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/3/78

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نام و نام خانوادگي : امراله نصرآزاداني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در فارسي از ديدگاه تحليل كلام بر مبناي متون داستاني

چكيده

پيشرفت وگسترش چشمگير دانش زبانشناسي وتوجه زبانشناسان به طبيعت معنا وبافت كلام سبب ايجاد ديدگاه هاي تازه اي نسبت به مطالعه زبان وتحليل واحدهاي زباني ودر نتيجه پيدايش رشتة جديدي به نام تحليل كلام در عرصه زبانشناسي گرديد.

زبانشناسان تحليل كلام معتقدند كه انسجام به وسيلة عناصر درون زباني از قبيل عناصر انسجام ارجاع ، جانشيني ، حذف ، عناصر ربطي وواژگاني بين جملات درون متن مانند : و ، تا ، او ، شما ، اگر ، حتي ، بنابراين ، در نتيجه ، زيرا ...و همچنين عوامل برون زباني از قبيل بافت اجتماعي ، بافت فرهنگي ، دانش جهاني وآگاهيهاي مشترك ذهني بين گوينده وشنونده در متن ايجاد مي گردد.

در تحقيق حاضر عناصر انسجام درون زباني موثر در ايجاد انسجام كلام ومتن كه در كتب دستور زبان فارسي صرفا" تحت عنوان ضماير فاعلي ، مفعولي ، اشاره ، قيود ( زمان ، مكان ، علت ، استثناء ) حروف اضافه و... مطرح شده اند ليكن به نقش انسجام دهندگي آنان در ايجاد انسجام وارتباط معنايي متون توجه كافي نشده است از ديدگاه تحليل كلام مورد بررسي ومطالعه قرار گرفته وبه عوامل برون زباني موثر در ايجاد انسجام كلام نيز جهت آشنايي بطور مختصر اشاره شده است . همچنين از آنجا كه اين تحقيق بر مبناي متون داستاني انجام پذيرفته است عناصر انسجام درون زباني در متون داستاني بزرگسالان و کودکان مورد مقايسه قرار گرفته و در پايان به اهميت نقش عناصر انسجام و تاثير كاربرد اين عناصر در آموزش دستور زبان فارسي ، تهيه مطالب درسي ، علمي ، داستاني ونقش آنها در ايجاد انسجام ودرك متون و... اشاره گرديد.