تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/12/77

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : عثمان محمدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي مشكلات كودكان كردزبان در يادگيري زبان فارسي

چكيده

در مناطقي كه زبان مادري آنها كردي است ، آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي آموزگاران همراه بوده است وكودكان هم در يادگيري زبان فارسي پيشرفت زيادي ندارند ودر يادگيري اين زبان با مشكلات عديده اي مواجه هستند.

در اين تحقيق تلاش شده است تا مشكلات كودكان كردزبان پايه اول ابتدايي در يادگيري زبان فارسي مورد بحث وبررسي قرار گيرد . از آنجائيكه اين كودكان قبل از ورود به مدرسه آشنايي با زبان فارسي ندارند لذا در يادگيري اين زبان با مشكلات گوناگوني برخورد مي كنند.

پس از بررسيهاي لازم وجمع آوري اطلاعات مورد نظر ، مشكلات اين كودكان را به دو قسمت : مشكلات زبان و فرا زباني تقسيم كرده وهريك را در بخشهاي جداگانه مورد بحث وبررسي قرار داده ام . دربخش مشكلات زبان مسائل تداخل زباني از نظر آوايي، واژگاني و نحوي بررسي شده و در بخش مشکلات فرازباني به مسائلي از قبيل زمينه هاي خانوادگي ، روش تدريس معلمان ، محتواي كتاب درسي وغيره پرداخته ام.

روش كار بدين صورت بوده است كه از معلمان پاية اول ابتدايي دبستانهاي منطقه دهگلان ( ده دبستان ) نظر خواهي شد واز مشكلاتي كه اين معلمان در آموزش زبان فارسي با آن مواجه هستند اطلاع يافتم وسپس اين مشكلات را طبقه بندي نموده و هر يك را در فصول جداگانه اي مورد بحث و بررسي قرار دادم.

در پايان هم به نتيجه گيري پرداخته ام وپيشنهادهايي را در جهت كاستن مشكلات يادگيري اين كودكان وتسهيل امر آموزش زبان فارسي در اين مناطق ارائه نموده ام.