تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/9/79

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : سيما حاجيان نيا

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

طبيعت در رمانهاي روستايي ژرژساند

چكيده

بشر از ديرباز همواره مفتون و مجذوب طبيعت بيروني بوده است . طبيعت با جذابيت خاص خود همواره آرام بخش و مأمن و مأواي بشر خسته از ناملايمات و مشكلات بوده است . سابقة پيدايش طبيعت در ادبيات باستان و حتي قبل از آن مي‏رسد . نويسندگان بزرگي همچون ويرژيل از آرامش در دامان طبيعت سخن گفته‏اند . بجرأت مي‏توان ادعا كرد كه اولين نوع ايده آليسم در ادبيات همان ايده آليزاسيون طبيعت يا ايده‏آليسم چوپاني كه در آن طبيعت و زندگي روستايي با تمام خصوصياتش به صورت آرماني به تصوير كشيده شده‏اند ، بوده است با توجه به آنكه پيدايش هر نوع ايده‏آليسم را مي‏توان به نوعي اعتراض به شرايط حاكم بر جامعه و انسانها دانست ، بررسي تكامل اين نوع ادبي به نوعي تحليل شرايط تاريخي – اجتماعي و سياسي زبان نويسنده اين گونه داستانهاست. واضح است كه در اين راستا طبيعت به عنوان سمبل پاكي ، صداقت ، آرامش ، امنيت در مقابل آنچه كه به نام تمدن و پيشرفت بر انسانها تحميل مي‏شود ، قرار مي‏گيرد.

در اين راستا و با توجه به اهميت تجديد حيات زندگي شايسته در خور انسانها ، در دنيايي كه ماشين حاكم مطلق جوامع بشري گرديده است ، موضوع تحقيق حاضر ‹‹ طبيعت در رمانهاي ژرژساند›› انتخاب گرديد . در اين ارتباط ، طبيعت از ديد يك رمانتيك ايده آليست و جايگاه آن در ايده آليسم چوپاني ، آرمانهاي بشر دوستانه مورد بحث و ديدگاه اين نوع ايده‏آليسم در قبال زندگي شهري و تمدن ماشيني به عنوان سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته‏اند.