تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/8/79

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : مرتضي بي نظير نژاد

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي نقش مشاهده عيني توده مردم، در " ژرمينال " و " آسوموار " اثر زولا

چكيده

اميل زولا از نويسندگان نامي فرانسه است كه در قرن نوزدهم مي‏زيسته است . زولا تحت تآثير Taine و Claude Bernard به طرف رئاليسم و آنگاه ناتوراليسم كشيده شده و پيشرفت علوم تجربي وي را بر آن داشت كه به نگارش roman experimental بپردازد . زولا زيربناي رمان خود را توراث قرار مي‏دهد و با در نظر گرفتن نظريههاي علمي ، تجربي و فلسفي اين قرن به خلق شخصيتهايي از طبق پايين اجتماع پرداخته ، همزمان نگرشي دارد بر شرايط نامناسب زندگي كه اجتماع بر طبقات پايين تحميل كرده است . وي علاوه بر دفاع از حقوق اجتماعي طبقة پايين بخصوص طبقه كارگر با تأكيد بر ارزشهاي انسان دوستانه ، گام جديدي در تفسير از واقعيتهاي روحي و اجتماعي انسان بر مي‏دارد.

مشاهده عيني تودة مردم ابزار اصلي كار زولا محسوب مي‏شود كه در اين تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.