تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/79

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : جلال الدين شريفي مهر

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

پرتوهايي از روشن بيني در آثار بودلر-رمبو

چكيده

ادبيات فرانسه ، همچون ادبيات ايران و شايد ادبيات ساير ملل ، براي نخستين بار ، افكار و انديشه‏هاي خود را به زبان شعر بيان داشته است . چرا و به چه علت ، ادبياتي كه به نظر ارسطو همراه با خلقت انسان عينيت يافت ، نخستين روزهاي ظهور خود را با شعر آغاز كرده است ؟ آيا شعر كه نشأت گرفته از شعور انساني است ،‌وسيله ارتباط ميان جهان مادي و جهان ماوراءالطبيعه است ؟ شعر بيشتر زائيدة احساسات و نثر بيشتر تعمق و تفكر است . و از آنجا كه شعر به زبان ساده ، سعي در شناخت ناشناخته‏هاست ، عنوان روشن بيني از جانب بودلر و رمبو را مي‏توان منسوب به سعي و تلاش آگاهانه و عامدانه آنان در جهت بيان كلام شاعرانه‏اي دانست تا بلكه از اين طريق بتواند حقايق دنياي ناشناخته در ارتباط است فصلي نوين در تاريخ شعر فرانسه مي‏باشد.

سعي ما در اين تحقيق ، بررسي سير تحول اشعار بودلر و رمبو بوده تا با بررسي مقوله روشن بيني و شاعر روشن بين و دنياي ناشناخته ماهيت وجودي شعر ، بيش از پيش ، روشن و قابل تعريف گردد.