تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/79

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دكتر حبيب‌اله‌ گندم‌زاده

نام و نام خانوادگي : فاطمه شهرام نيا

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

رويا و واقعيت در سورئاليسم و تجلي آن در ناجا اثر آندره بروتن

چكيده

در نظام زيبايي شناختي قرن بيستم پديده‏اي مهم‏تر از سور رئاليسم وجود ندارد و با اين همه ، هيچ چيز مشكل‏تر از ارائه تعريف دقيقي از اين جنبش نيست . آندره بروتن تئوري دان و نويسنده بيانيه‏هاي معروف سور رئاليسم است كه آثارش نيز بهترين بيان كننده اين شيوه مي‏باشد . او مي‏كوشد نشان دهد كه فاصله‏اي ميان عالم عقل و جنون و بيداري و رؤيا وجود ندارد . از نظر وي آنچه در شعر و ادب ، واقعيت ناميده شده است در حقيقت ظاهر فريبنده‏اي بيش نيست كه در پس پرده‏اي از ريا و تزوير و تكلف نهفته است و واقعيت حقيقي يعني واقعيت برتر يا سور رئل را بايد وراي ظاهر فريبنده ، در ژرفاي وجدان ناخود آگاه جستجو كرد و كار هنرمند ، در واقع ، دست يافتن به اين واقعيت برتر و باز گفتن آن بدون توجه به محدوديت‏هاي اجتماعي مي‏باشد.

سور رئاليسم بر اين عقيده است كه عقل و منطق تنها معيار شناسايي و سنجش ارزشها نيست بلكه احساس ، توهم ،‌ رؤيا و تخيل هم هست و شاعر يا نويسنده براي نمودن واقعيت برتر بايد از همه آنها ياري بگيرد . ناجا شاهكار ادبي بروتن ، متن منصوري است كه نبايد آن را رمان تلقي كرد ، بلكه شرح حالي است كه در آن نويسنده خواستار بگانگي رؤيا و زندگي بوده و اين يگانگي را به تحقق مي‏رساند . موضوع تحقيق حاضر بررسي رؤيا و واقعيت در سور رئاليسم و تجلي آن در ناجا مي‏باشد.