تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/78

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دكتر حبيب‌اله‌ گندم‌زاده‌

نام و نام خانوادگي : پريسا موسوي روضاتي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

بلندپروازي از خلال «سرخ و سياه» استاندال و «بل آمي» موپاسان

چكيده

يكي از درون مايه‏هاي ادبيات فرانسه در قرون 19 بلند پروازي است. اغلب نويسندگان اين قرن اين خصوصيت را در قالب يكي از شخصيتهاي داستانهاي خود مطرح نموده‏اند. انسان بلند پرواز شخصي فرض شده است كه مي‏خواهد در اسرع وقت به هر قيمتي به ثروت، افتخار، مقام و پيروزي دست يابد. در اين راه مؤثر ترين حال «پول» شناخته شده است، عاملي كه مي‏تواند عواقب سوئي به همراه داشته باشد مانند خسّت، ايجاد نگراني، ‌رياكاري، خودپسندي، حرص و آز و غيره.

در همين راستا، موضوع تحقيق حاضر بررسي نكات مثبت و منفي بلند پروازي و نيز عوامل مؤثر در بوجود آمدن آن، همچنين نقش پول در اين رابطه از خلال كتابهاي «سرخ و سياه» و «بل آمي»‌ موپاسان مي‏باشد.