تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/1/78

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : رامک امرا

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

" ايثار و از خودگذشتگي " در دو اثر پل كلودل

چكيده

در روزگاري كه مذهب در ادبيات مغرب زمين جايگاه چنداني ندارد بررسي ديدگاههاي يكي از شاعران بزرگي كه در آثارش راههاي دوري جستن از گناه و تقرب به خدا را مطرح ساخته ، براي ما از اهميت خاصي برخوردار است ، چرا كه شناخت انديشه‏هاي شاعري خداترس همچون پل كلودل اين حقيقت را براي ما روشن خواهد ساخت كه چنين افراد خداشناس و ديندار نيز جايگاه مهمي در بين هنرمندان غربي دارند.

پل كلودل ، شاعر و نمايشنامه نويس عصر حاضر است كه رستگاري انسان را در دوري جستن از اميال نفساني و منافع دنيوي ميداند . قهرمانهاي كلودل هميشه درگير اين مسئله هستند كه زندگي دنياي خاكي را انتخاب كنند و يا سعادت عقبي را و در آخرين لحظات رستگاري ابدي را ترجيح مي‏دهند.

در اينجا ما اين نمونه از ايثار و از خودگذشتگي را از خلال دو نمايشنامه تاريخي و عرفاني كلودل بررسي مي‏كنيم . انسان فداكار كسي است كه از منافع و اميال خود به نفع ديگري و يا براي ارزشي والاتر صرفنظر مي‏كند ، اين دل كندن از اميال و هوسها غالباً با تحمل رنجهاي بسياري است كه گاه رفته رفته آدمي را به سوي حقيقت سوق مي‏دهد . با توجه به مذهبي بودن كلودل ، فداكاريهاي قهرمان نمايشنامه‏هايش اساس ديني و اخلاقي دارد . بنابر اين پرسش از چگونگي فداكاريهاي آن قهرمانان و سرانجام كار آنها و نقش ايمان به خداي يگانه در طي طريق روحي و معنوي آنان و يافتن پاسخ اين پرسش موضوع اساسي اين پايان نامه است.