تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/10/77

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : سيد جلال ميرباقري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بعد اسطوره اي آثار ميشل تورنيه

چكيده

امروزه در فرهنگ و ادبيات هر ملتي اسطوره جايگاهي خاص و منحصر به فرد دارد كه از خلال آن وضعيت بشري به شكلي نمادين در گذشته و يا در جهان معاصر به تصوير كشيده مي‏شود . به خصوص ، در سالهاي اخير رويكردي نوين به اين موضوع در گسترة فرهنگ و ادبيات جهاني به چشم مي‏خورد و طبيعي است كه كشور ما نيز از اين تحولات بر كنار نيست . بدون شك در ادبيات امروز فرانسه و حتي جهان ميشل تورنيه از اين حيث از جايگاهي ويژه برخوردار است . در آثار اين نويسنده نامدار ،‌كه در ايران ناشناخته مانده است ، اسطوره اساس و شالودة اثر را تشكيل مي‏دهد تا آنجا كه او را ( خالق دوباره اساطير) ناميده‏اند . وي مي‏كوشد با بهره‏گيري از اسطوره‏هاي گوناگون ،‌اعم از اسطوره‏هاي كهن و اسطوره‏هاي متأخر ، مسائل انسان امروز را به تصوير كشيده و در اين ميان راهي براي رستگاري او بيابد.

از اين رو و با توجه به آنچه گفته شد ،‌موضوع تحقيق حاضر ( بعد اسطوره‏اي آثار ميشل تورنيه) انتخاب گرديد . در اين راستا ،‌ چگونگي ارتباط اسطوره با عناصر داستاني ، زمان ، مكان ، پرسوناژ ( شخصيت) و .... در آثار اين نويسنده مورد بررسي قرار گرفته و آنگاه با نگاهي به اسطوره‏هاي اصلي آثار وي و كيفيت بهره‎‏گيري او از آنها سعي در روشن كردن چگونه رويكرد او به اين اسطوره‏ها داشته‏ايم . سرانجام نيز كوشيده‏ايم تا از خلال آثار وي نشان دهيم تا از ديدگاه اين نويسنده اين شخصيتهاي اسطوره‏اي ، به عنوان نماد انسان امروزين ،‌ چگونه مي‏توانند از وضعيت بشري رهايي يافته و راهي به سوي كمال و رستگاري بجويند.