تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/7/77

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دكتر حبيب‌اله‌ گندم‌زاده‌

نام و نام خانوادگي : طاهره محموديه

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بررسي نقابها و هويت ها در مردم گريز مولير و صادق ها و بازي عشق و اقبال مريوو

چكيده

اين كار به سه بخش اصلي بنام : 1- رياكارها 2- مدعيان صداقت 3- ميانه روها، تقسيم شده است.

در بخش اول افراد رياكار و دورو مورد بررسي قرار مي‏گيرند . شخص دورو خود را خلاف آنچه هست نشان مي‏دهد . در باطن عقيده‏اي دارد و به ظاهر عقيده‏اي خلاف آن را ابراز مي‏كند . خود را شيفته آنچه مي‏پسندد نشان مي‏دهد . از كسي كه مورد تنفر اوست تمجيد مي‏كند و يا همچون قهرمان نمايشنامه مريوو ارباب است ولي براي فريب ديگري و يا حتي براي در آمان ماندن از دورويي ديگري خود را به لباس مستخدم در مي‏آورد و امثال اينها.

در بخش دوم افرادي مورد بررسي قرار گرفته‏اند كه مدعي صداقت مطلق هستند . در اين بخش حالات روحي و رفتارهاي اين شخصيت‏ها را كه هر يك متعلق به يكي از دو نويسنده مورد نظر هستند مورد مطالعه قرار داده‏ايم تا ببينيم تا چه حد هر كدام در ادعاي خود صادقند و آيا اين ادعاي صداقت خود نقابي براي پوشاندن خودپسندي آنان نيست؟

بالاخره در بخش سوم افراد ميانه رو معرفي شده‏اند . اين افراد انسانهاي اجتماعي و شادي هستند كه به دور از افراط و تقريطهاي دو گروه قبل بهترين روش را براي يك زندگي آرام و بي درد سر پيدا كرده‏اند . اين گروه نيز صاحب نقابي هستند ولي نه براي ضرر رساندن به ديگران و يا پوشاندن خود خواهي‏هاي خود بلكه تنها براي رعايت ادب و اصول و آداب معاشرت در يك اجتماع انساني.

بدين گونه مولير و مريوو شخصيت‏هايي را ترسيم مي‏كنند كه گويي چهره واقعي و احساسات راستين خود را در پشت نقابي پنهان كرده‏اند ،‌ نقابي كه گاه باعث مختل شدن روابط عاطفي و اجتماعي افراد با يكديگر است و گاه لازمه يك زندگي سالم اجتماعي.