تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/4/80

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : محمدرضا رستمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي‌

تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان, ازآيه3 سوره مائده تا انتهاي آية 103 سوره مائده

چكيده

بدون شك تفسير مجمع البيان كه حاصل عمر گرانقدر علامه محقق ابوعلي فضل بن حسن طبرسي (رض) متوفاي سال 548 هـ . ق مي‏باشد يكي از سرشارترين و پربارترين تفاسير و جامع تمامي علوم قرآن است و همانگونه كه مي‏دانيم مؤلف براي تفسير علمي ادبي خود جهت نكات لغوي و صرفي و نحوي و غيره به اشعار جاهلي و اموي و عباسي متمسك شده است ولي از آنجائي كه اين شواهد خود نياز به شرح و توضيح مفردات و نكات صرفي دارد ، لذا اين رساله در صدد برآمده كه موارد ذيل را دنبال كند.

1-تحقيق در معاني كلمات غريب و غير متداول ابيات

2-تحقيق و بررسي در نكات صرفي آن

3-شرح ابيات بطور مختصر

و علاوه بر موارد فوق در پاورقي به ذكر وجه استشهاد و منابع و مصادر ابيات و همچنين تعيين قاتل و ذكر اختلافات روايات و موارد تحريف و خطاي آنها و گاهي به ذكر ما قبل و مابعد بيت شاهد ه به فهم معناي بيت كمك مي‏كند ، پرداخته شده است.

نتايج اين تحقيق مي‏تواند كمك مؤثري در فهم هر چه بيشتر تفسير مجمع البيان ايفا كند بطوري كه محققات با مراجعه به ا ين منبع به آساني مي‏توانند شواهد ادبي كه به آنها در فهم بيشتر مطلب كمك مي‏كند را بفهمند . اين رساله شامل مقدمه و گذري بر زندگينامه مؤلف مجمع البيان علامه طبرسي و سپس متن رساله ، مي‏باشد . رساله در 112 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده و براي تكميل آن از منابع و مصادر زياد كه شامل 70 منبع دست اول مي‏باشد بهره گرفته شده است.