تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/7/79

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر نصرالله شاملي‌

نام و نام خانوادگي : سيد محمد موسوي بفروئي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دكتر سيد علي‌ ميرلوحي

وجوه اعرابي مستخرج از وجه معني در تفسير مجمع البيان

چكيده

در اين پايان نامه مي‏خواهيم از وجوه اعرابي كه در وجه معني در تفسير مجمع‏البيان آمده است بحث كنيم . زيرا معني قران در اين روش واضحتر و آسانتر مي‏شود.

و از آنجا كه در اين تفسير مؤلف برخي وجوه اعراب را در قسمت اعراب آيات ننوشته است و در قسمت معني آورده است ،‌لذا بر آن شدم تا اين وجوه را استخراج كنم . زيرا كه معني ، اساس تفسير قرآن كريم است و مؤلف وجوه اعرابي مختلف را ذكر كرده است ،‌به اين دليل كه رابطه قوي بين معني و اعراب وجود دارد و از آنجا كه اين وجوهي كه در معني آمده است تاكنون كسي به تحقيق پيرامون آن نپرداخته است با توكل به خداوند به تحقيق آن پرداختيم.

و اين بحث كه بحث تحليلي است در مراحل زير انجام شده است.

1-استخراج وجوه اعراب از وجه معني و فيش برداري از آنها.

2-مقايسه آنها با وجوه اعراب تا اگر اعراب آيه‏اي تكرار شده است مشخص شود و اين آيات با جمله ‹‹ هذا الوجه ذكر في وجه الاعراب ›› نوشته شده است.

3-مقايسه اين وجوه با آنچه در ساير كتابهاي تفسير و اعراب قرآن كريم نوشته شده است.

4-نوشتن پايان نامه.