تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/79

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : حسين کياني

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

المدائح النبويه في عصرالانحطاط

چكيده

سپاس بي شمار خداي را سزاست كه براي هدايت بشر رسولان را با دلائل روشن فرستاد و با آنان كتاب و ميزان را نازل كرد تاا عدالت را بگستراند ، رسولاني كه آدم (ص) اولينشان و محمد (ص) آخرينشان است . آري سخن از شخصيتي است كه از زمان ظهورش سخن سرايان عرب با زيباترين بيان ، زبان به ستايش ايشان گشوده‏اند ، اين ستايش فقط در زمان حياط پيامبر (ص) منحصر نگرديد ، بلكه با گذر زمان و روشن شدن اهميت ايشان ستايشها نيز افزون گرديد . تا اينكه در عصر انحطاط بصورت غرض مستقل شعري در آمد و شعراء قسمتي از ديوانهاي خود را به ستايش ايشان اختصاص دادند . اينجانب مفتخر است كه توانسته است در راستاي ادبيات ديني قدمي برداشته و در اين رساله به علل پيدايش مدح پيامبر در اين عصر پرداخته و از زواياي سياسي ، اجتماعي و ديني آن را مورد نقد و بررسي قرار دهد.

اين بحث در چهار فصل تنظيم گرديده است كه فصل اول به معرفي عصر انحطاط و بررسي حالتهاي سياسي ،‌اجتماعي ،‌ديني و فرهنگي اين عصر مي‏پردازد ، تا اينكه در فهم علت پيدايش مدائح نبوي به ما كمك كند ،‌ فصل دوم به حياه ادبي پرداخته و وضعيت شعر و اغراض شعري را مورد بررسي قرار مي‏دهد و اشاره‏اي گذرا به مدائح نبوي قبل از اين عصر دارد . فصل سوم مدح پيامبر در عصر مماليك را مورد بررسي قرار مي‏دهد و علت پيدايش آن را در سه زمينه سياسي ، اجتماعي و ديني بررسي مي‏كنند و در ادامه به شكل فني قصائد نبوي مي‏پردازد و آنها را از نظر شكل و مضمون به تفصيل مي‏كشد . در فصل چهارم سه شاعر از مشهورترين شاعران مداح پيامبر در اين عصر انتخاب شده و بعد از بيان مختصري از زندگي و مدائح نبوي آنها به مقارنه بين مضامين مشترك در مدائحشان مي‏پردازد و آنها را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهد.

اميد است قدم كوچك اينجانب در اين وادي نقطه آغازين در انجام تحقيقات گسترده گردد.