تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/3/78

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : علي جلالي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

المقامه نشاتها و دراسه مقارنه بين الحريري و الحميدي

چكيده

تعريف مسأله : اين رساله تلاش دارد كه عوامل ظهور و پيدايش فن مقامه نويسي را بررسي كند همانطوري كه به مقايسه دو مقامه نويس بزرگ جهان ادبيات عربي و فارسي يعني حريري و حميدي در دو زمينه جناس و طباق مي‏پردازد.

ضرورت و اهميت تحقيق : فن مقامه نويسي از مهمترين عرصه‏هاي هنر نمايي ادبيات عربي و فارسي است . بويژه از جنبه هدفي كه اين فن آنرا تعقيب مي‏كند و آن آموزش دادن روشهاي نگارش و نو آموزان مي‏باشد . اين پايان نامه در نوع خود جديد مي‏باشد و تلاش دارد كه پيدايش مقامه نويسي و مقايسه بين حميدي و حريري را براي پژوهشگران روشن نمايد.

روش تحقيق : روش تحقيق در اين پايان نامه تحليلي استدلالي است بدين معني كه لازم است كه آنچه را كه مربوط به مقامه نويسي مي‏گردد بصورت دقيق مطالعه شود سپس موارد مشترك و اختلاف بين دو نويسنده يعني حريري و حميدي در دو زمينه جناس و طباق شناخته شود و در نهايت به نقد آن براساس علمي پرداخته شود.

خلاصه نتايج : عوامل مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و عقلي در پيدايش اين فن مؤثر بوده است و چند عنصر در پيدايش آن بارز است.

الف : مقامه اسلوب داستاني خود را از شيوه داستاني عربي گرفته است.

ب : همداني كلمات غريب و تركيب‏هاي مسجع را به تقليد از نثر فني قديم عربي استفاده نموده است.

ج : همداني قهرمان و رفتار و سلوك او را در مقامه از راه و روش گدايان كه در آن زمان زياد و منتشر بودند اقتباس نموده است.

د : همداني در نگارش مقامه تحت تأثير اسلوب قصه‏گويان بوده است.

و هنگامي كه بين حريري و حميدي در دو زمينه جناس و طباق مقايسه مي‏كنيم آن دو اين دو صنعت را به طور فراوان استعمال نموده‏اند غير از اينكه حريري جناس مضارع و لاحق را بيشتر از حميدي استفاده نموده است همانطوري كه حميدي جناس مصحف را بيش از حريري استعمال نموده است .