تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/4/80

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا-دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : ابوالفضل مصفا جهرمي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب

سازماندهي آغازگر در متون داستاني و غيرداستاني قرآن كريم

چكيده

اين پايان‏نامه به بررسي آغازگرهاي متون داستاني و غير داستاني قرآن كريم براساس تئوري سيستمي كاركردي هاليدي مي‏پردازد . هاليدي (1994) براي زبان سه فرانقش در نظر مي‏گيرد . اين سه فرانقش عبارتند از : فرانقش متني ، فرانقش ميان فردي و فرانقش انديشگاني . اين سه فرانقش در سازه آغازين كلام (آغازگر) نمود داشته و كنترل كننده ساير اجزاء كلام (بيانگر) مي‏باشد . نحوة ديد و قضاوت گوينده كلام نسبت به جهان و افراد در آ‎غازگر نمايانگر مي‏شود . هاليدي (1994) به بررسي آغازگرها در زبان انگليسي مي‏پردازد ولي تئوري را قابل بسط به ساير زبانها نيز مي‏داند . ساخت آغازگر در عربي تفاوتهايي با آنچه هاليدي مي‏گويد دارد . مقايسه آماري دو نوع متن نشان مي‏دهد كه تمايز ميان آغازگرهاي اين دو نوع متن در موراد زير با معني است.

بند وابسته ، بند مستقل ، آغازگر نشان دار ،‌آغازگر بي نشان و آغاز گر انديشگاني غير رايج.

از جمله نتايج جالب اين تحقيق اثبات ايدئولوژيك بودن قرآن كريم و پيوند ساختهاي نحوي قرآن با عوامل منظور شناختي و فرا زباني است . همچنين از جمله دست آورد اين پايان نامه عدم تعميم پذيري مقولاتي است كه هاليدي در زمينه آغازگر در انگليسي بيان مي‏كند.