تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/12/79

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : کورش نوربخش

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

ترجمه و تحشيه سه بخش آغازين كتاب « زبانشناختي »

چكيده

كتاب « زبانشناسي» نوشته دي . جي . ناپولي 1996 يكي از جديدترين و كامل‏ترين كتب اين رشته علمي است كه داراي پنج بخش آواشناسي ، واجشناسي ، ساخت واژه ، نحو و معني مي‏باشد . در اين كتاب نويسنده با بررسي بيش از يكصد و پنجاه زبان و لهجه خانواده‏هاي زباني مختلف و ارائه مثالهايي از آنها مسائل مهم زبانشناسي را با مباحث ساده آغاز و با مباحث دشتوار ، پيچيده و جديدي كه قبلاً در هيچ كتابي مشاهده ننموده‏ام به اتمام رسانده است.

پايان نامه حاضر نه تنها به ترجمه سه بخش آغازين كتاب ، مذكور پرداخت است بلكه در صدد پياده كردن مباحث مطروحه در آن بر روي زبان فارسي و يافتن مثالهايي از زبان فارسي معادل با مثالهايي كه در متن اصلي آورده شده است مي‏باشد . بخشهاي آغازين اين كتاب كه در اين پايان نامه به ترجمه و تحشيه آنها پرداخته است شامل آواشناسي ، واجشناسي و ساخت واژه مي‏باشند.

مهمترين اهدافي كه در به انجام رساندن اين پايان نامه در صدد رسيدن به آنها بوده‏ام عبارتند از :

1-انتقال تازه ترين دستاوردهاي رشته علمي زبانشناسي.

2-استفاده و بهره‏برداري از آن توسط دانشجويان ، فارغ التحصيلان و استادان مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و نيز دكتراي رشته‏هايي كه به نحوي بالين رشته علمي سرو كار دارند.

3-از آنجا كه عمده كتب ترجمه شده اين رشته علمي ، صرفاً به امر ترجمه پرداخته اند و همان مثالهاي زبان مبداء را عيناً برگردانده‏اند ، هدف ديگر آن بوده است كه علاوه بر ترجمه كتاب مذكور به معادل يابي مباحث و مسائل و مثالهاي زبان مبداء در زبان فارسي پرداخته شود.