تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/12/79

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا-دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : محمد رستگار مقدم بجستاني پور

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر جهانگير فکري ارشاد

توصيف زبانشناختي گويش خراساني ( گونه بجستاني )

چكيده

اين رساله نگاهي گذرا به شناخت و بررسي گويش بجستاني دارد كه از ديدگاه زبانشناسي به آن پرداخته شده است . اهم كار در اين نوشته بر ساخت آوايي ، ساخت صرفي ، ساخت اشتقاقي و واژگان موجود در گويشي كه با گويش معيار متفاوت است ،‌ قرار داده شده است.

رساله مشتمل بر هشت فصل است كه هر فصل شامل بخشهايي مي‏باشد . فصل اول مقدمه است كه شامل بخشهاي زبان و زبانشناسي ، توليد گفتار و مشخصه‏هاي آوايي است . فصل دوم دربارة گويش و گويش سناسي است كه به معرفي گويش بجستاني نيز پرداخته است . در فصل سوم مروري كوتاه بر اوضاع تاريخي ،‌ جغرافيايي و اجتماعي بجستان به عنوان خاستگاه اين گويش صورت گرفته است.

فصل چهارم به ساخت آوايي و فرآيندهاي آوايي محدودة جغرافيايي بجستان اختصاص دارد . در فصل پنجم انواع واژه از لحاظ ساخت صرفي در گويش بجستاني بررسي شده است .انواع واژه از نظر ساخت اشتقاقي واژه بستها و ساخت وندهاي تصريفي در فصل ششم مورد بررسي قرار گرفته است . فصل هفتم به واژگان گويش بجستاني اختصاص يافته است.

اشعار و برخي ضرب المثلهاي رايج در گويش بجستاني فصل هشتم و پاياني اين رساله را تشكيل مي‏دهد . در پايان نيز خلاصه‏اي كوتاه به عنوان سخن آخر آمده است . آخرين قسمت رساله فهرست منابع و مآخذ است.