تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/5/79

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : عبدالمهدي بلانيان

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

توصيف زبانشناختي گويش دهستان كوهستان

چكيده

تحقيق حاضر به توصيف زبانشناختي گويش دهستان كوهستان مي‏پردازد و شامل يك مقدمه و پنج فصل مي‏باشد.

مقدمه شامل مطالب كلي در مورد اهداف ، روش تحقيق و روند كار در طول پايان‏نامه مي‏باشد.

در فصل اول كلياتي در مورد محل تحقيق آمده است . اين مطالب درباره موقعيت جغرافيايي ، شرايط آب و هوايي ، تاريخچه ، وجه تسميه ، گويش ،‌دين ، فرهنگ و اقتصاد منطقه مورد تحقيق مي‏باشد.

فصل دوم شامل جزئياتي در مورد دستگاه واجي گويش مي‏باشد . ابتدا فهرست همخوانها و استخراج آنها و سپس فهرست واكه‏ها و استخراج آنها در گويش آمده است . قسمت بعدي اين فصل در مورد ساختمان هجا و الگوي هجايي مي‏باشد . در نهايت در قسمت پاياني فصل خصوصيات زبر زنجيري و فرآيندهاي آوايي گويش بررسي مي‏گردد.

فصل سوم درباره واژگان يعني واژه‏هاي گوناگون ، ساختمان واژه و انواع كلمات در گويش مي‏باشد و در قسمت پاياني فصل ريشه‏يابي برخي از واژه‏هاي گويش در فارسي باستان ، اوستايي و فارسي ميانه انجام مي‏گيرد.

فصل چهارم كه مربوط به فعل يعني ساختمان فعل و صرف آن مي‏باشد . در اين فصل ابتدا انواع افعال با مثالهاي مربوطه و سپس به صرف زمانها با ارائه مثالهاي متعدد و مقايسه زمانها با فارسي و در نهايت ليست افعال آمده است.

در انتهاي پايان نامه يعني فصل پنجم نمونه‏اي از متن گويش با ترجمه ،‌ تعدادي از ضرب المثل‏ها خاص گويش با معادل فارسي و كاربرد آنها ، واژه نامه گويش و منابع و مآخذ مورد استفاده در تحرير پايان نامه را شامل مي‏شود.