تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/11/79

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : رحمان ميرزايي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد عموزاده

توصيف زبان شناختي گويش لري ( گونة دهلراني )

چكيده

اين رساله دربارة توصيف دستگاههاي زبان گويش لري در شهر دهلران ، از توابع استان ايلام مي باشد . در مقدمة اين تحقيق ضمن شرح بسيار مختصري در بارة اوضاع جغرافيايي وتاريخي شهر دهلران ، انگيزة انتخاب توصيف گويش لري وآنهم گونه دهلراني ، اهميت اين موضوع وروش انجام كار آمده است . مقدمه نيز جزيي از فصل نخست پايان نامه در نظر گرفته شده است . در اين فصل مباحثي كوتاه در بارة زبان ، علم زبان شناسي ، گويش شناسي ، تفاوت گويش وگونه وعناوين مطالب انجام شده دربارة گويش لري ذكر گرديده است.

فصل دوم اين پايان نامه به توصيف آواهاي گونة لري دهلراني اختصاص يافته است . ويژگيهاي آوايي همخوانها ، واكه ها وفرآيندهاي واجي گويش لري در دهلران همراه با مثالهاي مربوطه آورده شده است . با استفاده از روش جفت هاي كميته ، همة واجهاي اين گونه زباني استخراج شده است.

فصل سوم دربارة ساختان واژه در گويش لري منطقة دهلران مي باشد . روشهاي ساخت – واژه در اين گونة زباني عبارتند از : ابداع ، تركيب ، واژه هاي قرضي ووندافرايي كه هركدام بامثالهاي زنده اي از گونة لري دهلراني تشريح شده اند.

در فصل چهارم ساختمان نحوي گونه دهلراني با استفاده از كتاب توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي توشته دكتر محمدرضا باطني (1348) ، توضيح داده مي شود . گروههاي مختلف دستوري ( فعلي ، اسمي ،.....)وانواع جمله ا در گويش لري ذكر گرديده است.

فصل پنجم دربارة تاريخ زبان لري است . اين زبان كه از زبانهاي دورة جديد مي باشد دنبالة زبانهاي كهن ايراني مي باشد . يكصد واژه از واژگان گويش لري دهلراني كه ريشه در زبانهاي باستاني وميانه ايراني دارند ، از نظر ريشه شناسي مورد بررسي قرار گرفته اند.

در فصل ششم تاثير گويش هاي ديگر بر گويش لري دهلراني مورد مطالعه قرا رگرفته است . گويش كردي ايلامي وعربي عراقي بيشترين تاثير را بر گويش لري در اين منطقه گذاشته اند . اين تاثير فقط از نظر واژگاني بررسي شده است . با توجه به حضور شركتهاي نفتي اروپايي وآمريكايي در اين منطقه تلماتي از زبانهاي اروپايي از جمله انگليسي در زبان مردمان اين منطقه وارد شده است . كه نمونه هايي از آنها آورده شده است.

فصل هفتم در بارة ادبيات فولكورلري در اين منطقه است . نمونه اي از داستان ، ترانة محلي همراه با برگردان فارسي واج نويسي شده است . آخرين فصل اين طرح شامل نتيجه وكتابنامه هاي فارسي وانگليسي است.