تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/12/78

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : نازيتا عظيمي ميبدي

نام و نام خانوادگي : عليرضا کوهي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر ساسان سپنتا

مقايسه نظام آوايي زبانهاي فارسي و فرانسه

چكيده

رساله متشكل از دو فهرست ، پيشگفتار ، شش بخش ودو واژه نامه بوده ودر 207 صفحه تهيه وتدوين گرديده است . براي نگارش رساله از كتابخانه هاي دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني ، زبان وكتابخانه مركزي دانشگاهاصفهان ، دانشگاه علامه طباطبائي ، دانشگاه تهران وپژوهشگاه علوم انساني بهره گرفته شده است.

فهرست ها شامل فهرست مطالب ومندرجات وفهرست جداول ونمودارها مي باشد.

شش بخش رساله شامل موارد زير است:

تعريف موضوع :

در اين بخش عناوين آواشناسي وانواع آن ، واجشناسي ، زبانشناسي مقابله اي وانواع آن ، تحليل مقابله اي ، فرضيات ومراحل آن تعريف شده اند.

همخوانها : 

در اين فصل همخوانهاي انسدادي ,/p,b,t,d,k,g,q,?/ همخوانهاي سايشي ,/f,v,s,z,s.z,x,h,/ همخوانهاي غلطان ,/r,R/ همخوانهاي كناري ,/L/ همخوانهاي خيشومي وهمخوانهاي انسدادي سايشي /c,j/ مورد توصيف ، بررسي ومقايسه قرار گرفتند.

واكه ها :

واكه هاي ساده /i,y,e,ε,æ,u,o,a/ واكه هاي مركب /ai,ui,ai,oi,ei,ow/ وواكه هاي خيشومي در اين بخش مورد توصيف ومقايسه قرار گرفتند.

فرايندهاي آوايي :

در اين بخش مراحل توليد آواها وفرايندهايي نظير توليد ناقص ، هماهنگي واكه اي ، قلب حذف واتصال . در زبانهاي فارسي وفرانسه توصيف ، بررسي ومقايسه شوند.

نظام هجايي :

اين بخش شامل توصيف ومقايسه نظام وساخت هجايي هر يك از زبانهاي فارسي وفرانسه وفهرست هجاهاي ممكن در هريك از زبانهاي فوق مي باشد.

عوامل زير زنجيري :

عوامل زيرزنجيري تكيه وجايگاه وانواع آن ، زير وبمي ( نواخت وآهنگ ) ووزن يا ريتم طبيعي گفتار در هريك از زبانهاي فارسي وفرانسه در اين بخش توصيف ومقايسه مي شوند.

واژه نامه ها :

شامل واژه نامه فارسي – فرانسه وواژه نامه فرانسه – فارسي اصطلاحات رايج در زمينه آواشناشي را در خود جاي داده اند.

منابع و مآخذ فارسي و لاتين مورد استفاده براي نگارش پايان نامه نيز در پايان آورده شده است.