تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/4/76

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا

نام و نام خانوادگي : سيد مهدي ماجدي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر قاسم کبيري

بررسي با هم آئي هاي زنجيري در ترجمة انگليسي به فارسي مبتني بر نظرية عمومي زبانشناسي

چكيده

ترجمه عملي است كه در دنياي امروز خصوصا" در طول پنجاه سال اخير نه تنها براي مترجمان وزبانشناسان بلكه براي دانشمندان واهل صنعت نيز موضوع با اهميتي بوده است . با اين وجود، در كشور ما مطالعات در زمينه ترجمه به اندازه كافي گسترش نيافته وهنوز مستلزم تحقيقات بيشتري مي باشد . به تحقيق اين مهم بدون دانش صحيحي از فرايند ترجمه وتوصيف زبانها قابل دسترسي نخواهد بود در نتيجه عمل ترجمه بدون پشتوانه تحقيقي مذكور افت كيفي خواهد كرد.

در همين راستا در اين تحقيق تناظر صوري بين با هم آئي ها ي زنجيري در دو زبان انگليسي و فارسي مورد بررسي قرار گرفته اند . هدف تحقيق سعي در يافتن زنجيره هاي معادل زبان فارسي وسپس سنجش نرخ تناظر صوري اين باهم آئي ها در دو زبان بوده است . نظرات كت فورد ونيومارك چارچوب تئوري ومبناي تحقيق را تشكيل داده اند . بر همين اساس هفت نوع باهم آئي زنجيري كه بيان كننده توالي ونوع ترتيب طبقات دستوري هستند در دو زبان انگليسي وفارسي مورد مقايسه ومقابله قرار گرفتند . به همين منظور داده هايي از متون انگليسي وفارسي جمع آوري شدند ودر كنار آن آزموني در زمينه فوق تهيه واجرا شد . سپس داده هاي گرد آوري شده در قالب با هم آئي ها بررسي شدند.

يافته هاي تحقيق نشان داد كه زبانها مبتني بر اصل گوناگوني هستند . بدين معني كه مترجمين در ترجمه با چند گونه قابل قبول در زبان مقصد مواجه هستند . بعلاوه تغييرات طبقاتي در باهم آئي هاي بصورت شم زباني انجام مي پذيرد . نهايتا" معادلات پربسامد در هفت نوع با هم آئي زنجيري در جدولي طبقه بندي شدند.