تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/8/74

رشته و گرايش :زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : صادق فروغ زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد مصطفي عاصي

واژه نامة تخصصي دوزبانة زبانشناسي رايانه اي

چكيده

آنچه در اين رساله آمده، برگردان اصطلاحات زبانشناسي رايانه اي همراه با مختصر تعاريفي براي آنها، از انگليسي به فارسي ، به منظور مشخص نمودن كاربرد و توضيح هر يك از آنهاست. اين رساله بترتيب حاوي بخشهاي زير مي باشد:

1- مقدمه: كه ابتدا كاربرد زبانشناسي و سپس زبانشناسي رايانه أي را در امور زباني توصيف نموده و بعد از آن مطالبي درباره چگونگي تدوين اين رساله را ارائه مي نمايد.

2- فهرست منابع انگليسي: كه شامل نام كتب و عنوان مقالات و مولف و تاريخ نشر و نام ناشر، بكار گرفته شده در اين رساله مي باشد.

3- فهرست منابع براي ترجمه و معادل يابي: كتب و نشريات مورد استفاده براي برگردان مطالب از انگليسي به فارسي را مشخص نموده است.

4- واژه نامه فارسي به انگليسي : كه لغات و اصطلاحات برگردان شده به فارسي را با معادل انگليسي آنها معرفي مي كند.

5- متن واژه نامه: مجموعه أي از واژه ها يا اصطلاحات انگليسي زبانشناسي رايانه أي همراه با توصيف آنها(برگردان شده به فارسي) هر يك با ذكر نام مولف و تاريخ نشر و شماره صفحه و همچنين گاه ارجاع به واژه يا اصطلاحي ديگر را ارائه مي نمايد.