تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/2/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر محمد خاقاني

نام و نام خانوادگي : صفدر شاکر

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر غلامعلي کريمي

شرح احوال و آثار بارودي و شرح و ترجمه گزيده اي از ابيات وي

چکيده

اين‌ پايان‌نامه‌ به‌ دو بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود بخش‌ اول‌ به‌ معرفي‌ شاعر اختصاص‌ دارد و جهت‌ معرفي‌ هر چه‌بهتر شاعر با استفاده‌ از كتب‌ معتبر ادب‌ عربي‌ نظير ـ تاريخ‌الادب‌ العربي‌ نوشته‌ احمد حسن‌ الزيات‌ البارودي‌ رائدالشعر الحديث‌ نوشته‌ شوقي‌ ضيف‌ و محمود سامي‌ البارودي‌ نوشته‌ عمرالدسوقي‌ خلاصه‌اي‌ از اوضاع‌ سياسي‌ واجتماعي‌ عصر شاعر زندگي‌ وي‌ جلوه‌هاي‌ شخصيت‌ او در اشعارش‌ ، آثارش‌، پرچمداري‌ او در شعر معاصر عرب‌مضامين‌ شعر وي‌ در پي‌ هم‌ آمده‌است‌ و سعي‌ بر آن‌ بوده‌است‌ تا با درج‌ اين‌ عناوين‌ شاعر هر چه‌ بهتر معرفي‌ گردد

بخش‌ دوم‌ پايان‌نامه‌ مربوط‌ مي‌شود به‌ شرح‌ و ترجمه‌ گزيده‌اي‌ از قصايد بارودي‌ كه‌ استادان‌ علي‌ الجارم‌ وشفيق‌ معروف‌ به‌ توضيح‌ بسياري‌ از واژه‌هاي‌ آن‌ پرداخته‌اند و ابياتي‌ از ان‌ را نيز شرح‌ كرده‌اند و در اين‌ رساله‌ ازشرح‌ اين‌ دو استاد استفاده‌ زيادي‌ شده‌است‌

عنوان‌ قصايد برگزيده‌ عبارتند از: سپاس‌ خداوند، مدح‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌) هجو دولتمردان‌ حكومت‌ اسماعيل‌،رثاي‌ همسرش‌ و وصف‌ بهار كه‌ همگي‌ موضوعات‌ مهمي‌ از ديوان‌ شاعر نيز هستند

در شرح‌ ابيات‌ ابتدا واژه‌هاي‌ مشكل‌ آن‌ با استفاده‌ از فرهنگهاي‌ معتبر عربي‌ ـ فارسي‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌شده‌است‌ و سپس‌ شرح‌ عين‌ واژه‌ها از فرهنگهاي‌ معتبر عربي‌ ـ عربي‌ نقل‌ شده‌ است‌و پس‌ از آن‌ هر بيت‌ ترجمه‌شده‌است‌ و سعي‌ بر آن‌ بوده‌ است‌ تا ترجمه‌ هر چه‌ بيشتر به‌ مفهوم‌ ابيات‌ نزديك‌ باشد و رعايت‌ امانتداراي‌ شود. بااين‌ حال‌ ساختار تركيبي‌ زبان‌ فارسي‌ در ترجمه‌ رعايت‌ شده‌ است‌ و آنجا كه‌ فهم‌ بيت‌ گذشته‌ از ترجمه‌ نياز به‌ شرح‌نكات‌ بلاغي‌، صرفي‌، نحوي‌ تاريخي‌ و غيره‌ داشته‌است‌، زير عنوان‌ شرح‌ اين‌ نكات‌ نيز شرح‌ و بررسي‌ شده‌است‌