تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/72

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح-دکتر اکبر اصغري تبريزي

نام و نام خانوادگي : شيدا رسائي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

قهرمان ‌كورني : قرباني و جلاد

چکيده

اين‌ رساله‌ شامل‌ دو بخش‌ اساسي‌ مي‌باشد

در بخش‌ اول‌ خصوصيات‌ قهرمان‌ كورني‌ بررسي‌ گرديده‌ و در بخش‌ دوم‌ هدف‌ اين‌ بوده‌ كه‌ فداكاري‌ و سرسختي‌اين‌ قهرمان‌ شجاع‌ را در راه‌ انجام‌ وظيفه‌ بررسي‌ كنيم‌. قهرمان‌ كورني‌ با صفات‌ شايسته‌ اخلاقي‌ و بزرگي‌ روح‌خويشتن‌ را از ديگران‌ متمايز مي‌سازد. قهرمان‌ زن‌ كورني‌ همانند قهرمان‌ مردا و داراي‌ روحي‌ متعالي‌ است‌. كورني‌در تراژدي‌ خود نشان‌ مي‌دهد كه‌ قهرمان‌ بودن‌ منحصر به‌ مردان‌ نيست‌ بلكه‌ زنان‌ نيز مي‌توانند در اين‌ مورد گوي‌سبقت‌ را از مردان‌ بربايند. آنها قهرماناني‌ هستند كه‌ به‌ خاطر برخورداري‌ از روحيه‌ وظيفه‌ شناسي‌ به‌ خوبي‌ براحساسات‌ خود غلبه‌ مي‌كنند و با تحمل‌ رنج‌ و مشقت‌ فراوان‌ وظايف‌ خود را به‌ بهترين‌ نحو به‌ انجام‌ مي‌رسانند.در اعمال‌ قهرمان‌ كورني‌ عقل‌ و تفكر حاكم‌ مي‌باشد و در تصميم‌ گيريهايش‌ احساسات‌ نقشي‌ ندارد. او تا سر حدمرگ‌ از شرافت‌ خود دفاع‌ مي‌كند، داراي‌ اراده‌اي‌ قوي‌ و شجاعتي‌ تزلزل‌ ناپذير مي‌باشد و نهايتاً خود را موظف‌ به‌رعايت‌ ارزشهاي‌ جامعه‌ مي‌داند و در اين‌ راه‌ متحمل‌ سختي‌هاي‌ فراواني‌ مي‌شود. در جايي‌ كه‌ خواسته‌هاي‌ قهرمان‌كورني‌ در تضاد با ارزشهاي‌ جامعه‌ باشد، او بدون‌ لغزش‌ و پشيماني‌، اميال‌ خود را سركوب‌ كرده‌ و به‌ انجام‌وظايف‌ خويش‌ اهتمام‌ مي‌ورزد. وظيفه‌ او اجراي‌ تعهدات‌ اخلاقي‌ نسبت‌ به‌ خود خانواده‌ جامعه‌و كشورش‌مي‌باشد، قهرمان‌ جان‌ خود و عزيزانش‌ را فداي‌ ارزشهاي‌ جامعه‌ مي‌كند چرا كه‌ براي‌ او شرافت‌ با ارزش‌تر از زندگي‌است‌. او براي‌ حفظ‌ شرافت‌ خود و كشورش‌ به‌ هر كاري‌ تن‌ در مي‌دهدو بدين‌ترتيب‌ قرباني‌ وظايف‌ و جلاداحساسات‌ خويش‌ و نزديكانش‌ مي‌گردد. كورني‌ با پردازش‌ چنين‌ قهرماني‌ خواننده‌ را به‌ تحسين‌ وا ميدارد. تراژدي‌او مجموعه‌اي‌ از خواسته‌ها و آرمانهاي‌ زمانش‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ چگونگي‌ غلبه‌ انسان‌ بر هواهاي‌ نفساني‌ واحساسات‌ و نهايتاً پيروزي‌ را به‌ نمايش‌ مي‌گذارد. خواننده‌ با مشاهده‌ اين‌ گونه‌ تلاشهاي‌ بزرگ‌ ، احساسات‌ والا وفداكاريهاي‌ قهرمانانه‌ درس‌ اخلاقي‌ مي‌گيرد. كورني‌ خالق‌ قهرماناني‌ است‌ كه‌ در مقابله‌ با مشكلات‌ ميدان‌ را خالي‌نمي‌كنند، هرگز از سختي‌ها شكايت‌ نمي‌نمايند و تا آخرين‌ نفس‌ براي‌ حفظ‌ شرافت‌ و ارزشهاي‌ والاي‌ انساني‌ به‌مبارزه‌ مي‌پردازد و در اين‌ راه‌ از احساسات‌ خود چشم‌ پوشي‌ نموده‌ و به‌ عبارتي‌ جلاد احساسات‌ خود و نزديكان‌ وقرباني‌ وظايف‌ و مشكلات‌ ناشي‌ از حفظ‌ اين‌ ارزشها مي‌گردند