تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/2/72

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : زهرا بهشتي نژاد

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

ارزشهاي انساني در تئاتر ژيرودو بين دو جنگ جهاني (1918-1939)

چکيده

اين‌ رساله‌ شامل‌ سه‌ بخش‌ اساسي‌ مي‌باشد

در قسمت‌ نخست‌ ضمن‌ بررسي‌ اجمالي‌ تئاتر فرانسه‌ مابين‌ دو جنگ‌ جهاني‌ سعي‌ در بيان‌ نقش‌ و ويژگيهاي‌كلي‌ تئاتر در نزد اين‌ نويسنده‌ را داشته‌ايم‌

بخش‌ دوم‌ در برگيرنده‌ ارزشهاي‌ انساني‌ در سه‌ بخش‌ ارزشهاي‌ فردي‌، محيط‌ خانواده‌ و محيط‌ اجتماع‌ مي‌باشد.مسئله‌ شناخت‌ حقيقت‌ و واكنش‌ انسان‌ در برابر آن‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ خانوادگي‌ از جمله‌ عشق‌ و فداكاري‌ ومسئوليت‌ والدين‌ در برابر آينده‌ كودكان‌، كودك‌ و تعليم‌ و تربيت‌ همچنين‌ مسئوليت‌ انسانها در اجتماع‌، از جمله‌ارزشهاي‌ مطرح‌ شده‌ در تئاتر اين‌ نويسنده‌ بود

سومين‌ قسمت‌ اين‌ كار تحقيقي‌ به‌ چگونگي‌ شناخت‌ انسان‌ و جايگاه‌ او در نظر ژيرودو و همچنين‌ به‌ مطالعه‌نقش‌ آموزشي‌ و تربيتي‌ اين‌ هنر نزد او اختصاص‌ يافته‌است‌

در خاتمه‌ به‌ عنوان‌ نتيجه‌گيري‌ به‌ اين‌ مطلب‌ پرداخته‌ايم‌ كه‌ نماياندن‌ ارزشهاي‌ انساني‌ از طريق‌ نمايشنامه‌ وتاكيد بر سبك‌ نگارشي‌ كه‌ بتواند بر بيننده‌ تاثير عميق‌ بگذارد، از مسائل‌ مهم‌ و مطرح‌ در تئاتر ژان‌ ژيرودو مي‌باشد