تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/73

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : اشرف فولادگر

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد خاقاني

تشبيه در نهج البلاغه

چکيده

اين‌ رساله‌ با يك‌ مقدمه‌ كوتاه‌ در مورد هدف‌ از نگارش‌ رساله‌ و بلاغت‌ تشبيه‌ در نهج‌البلاغه‌ و جايگاه‌ تشبيه‌ دربلاغت‌ آغاز مي‌شود

در اين‌ رساله‌ سعي‌ نشده‌ كه‌ تمام‌ ريزه‌كاريهاي‌ تشبيه‌ بررسي‌ شود بلكه‌ به‌ مطالب‌ عمده‌ و اساسي‌ اشاره‌ شده‌ است‌در موارد تشبيه‌ بليغ‌، مرسل‌، تمثيل‌، مقلوب‌، تفضيل‌ ضمني‌ بطور اجمال‌ بحث‌ شده‌ و سپس‌ بطور مفصل‌ (در حدتوان‌) مصاديق‌ اين‌ تشبيهات‌ در نهج‌ البلاغه‌ استخراج‌ شده‌ و تحت‌ عنوان‌ هر كدام‌ آمده‌است‌

فصل‌ اول‌ كه‌ در مورد طرفين‌ تشبيه‌ است‌ از تشبيه‌ محسوسس‌ به‌ محسوس‌، معقول‌ به‌ معقول‌ و محسوس‌ به‌معقول‌ و بالعكس‌ و همينطور تشبيه‌ مفرد به‌ مفرد دو طرف‌ و سپس‌ در مورد تشبيه‌ جمع‌، تشبيه‌ مفروق‌ به‌مصاديق‌ متعدد در حد توان‌ اشاره‌ شده‌است‌

در فصل‌ ديگر كه‌ وجه‌ شبه‌ باشد براي‌ وجه‌ شبه‌ واحد، وجه‌ شبه‌ متعدد، وجه‌ شبه‌ حسي‌، وجه‌ شبه‌ عقلي‌ به‌ذكر مصاديقي‌ چند اكتفا شده‌ ولي‌ در مورد وجه‌ شبه‌ مركب‌ كه‌ همان‌ تشبيه‌ تمثيل‌ مي‌باشد بعد از يك‌ بحث‌،مصاديق‌ متعدد در حد توان‌ آورده‌شده‌است‌ و به‌ نظر من‌ تشخيص‌ اين‌ تشبيه‌ از ساير موارد دقيق‌ تر بود و من‌اميدوارم‌ كه‌ توانسته‌ باشم‌ اكثر موارد تشبيه‌ تمثيل‌ را استخراج‌ كنم‌

فصل‌ ديگر در مواد اغراض‌ تشبيه‌ است‌ كه‌ طبق‌ كتب‌ بلاغي‌ استخراج‌ شده‌ و به‌ همان‌ منوال‌ كتب‌ بلاغي‌توضيحاتي‌ داده‌شده‌ و سپس‌ براي‌ هرمورد مصاديقي‌ از نهج‌البلاغه‌ آورده‌شده‌ است‌

فصل‌ ديگر در مورد ادات‌ تشبيه‌ است‌ كه‌ زيباترين‌ انواع‌ در اين‌ قسمت‌ تشبيه‌ بليغ‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ نه‌ وجه‌شبهي‌ است‌ و نه‌ ادات‌ تشبيه‌ لذا به‌ خواننده‌ وسعت‌ نظر فراوان‌ مي‌دهد و سپس‌ راجع‌ به‌ تشبيه‌ غير اصلي‌، يعني‌مقلوب‌ تفضيل‌ و ضمني‌ بحث‌ شده‌ و مصاديقي‌ بخصوص‌ براي‌ تشبيه‌ تفضيل‌ آورده‌ شده‌است‌. اساس‌ كار در اين‌رساله‌ به‌ صورت‌ دسته‌بندي‌ است‌ و خطبه‌ طاووسي‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ روش‌ ديگر در آخر رساله‌ آورده‌شده‌ است‌.چون‌ روش‌ كار به‌ صورت‌ بررسي‌ تشبيه‌ از همه‌ جوانب‌ است‌ مثلاً يك‌ تشبيه‌ در اين‌ خطبه‌ از جهت‌ طرفين‌، وجه‌شبه‌، غرض‌ و هدف‌ تشبيه‌، ادات‌ تشبيه‌ و .... مورد بحث‌ قرار گرفته‌است‌ به‌ علاوه‌ اين‌ خطبه‌ هم‌ بسيار زيبا،طاووس‌ را وصف‌ مي‌كند و هم‌ مملو از مصاديق‌ تشبيه‌ است