تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجتبي طباطبايي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

تاريخ دفاع : 21/12/84

رشته و گرايش : زبان فرانسه-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

بررسي نقش تضاد در رمان کارگران دريا نوشته ي ويکتور هوگو

چكيده

به نظر ويکتور هوگو نور وظلمت، نيکي و بدي، خوشبختي وبدبختي، خدا وشيطان و ديگر تضادها و تناقضها در کنار يکديگرقرار دارند و پايه واساس همه امور گيتي و نيز پايه واساس زندگي آدميان را تشکيل مي دهند.آثار ويکتور هوگو که بر پايه همين فلسفه قرار گرفته است دنيايي از تضادها و کشمکش ها مي باشد. به نظر او شناخت کامل دنيا و انسان بر پايه شناخت همين تضادها صورت مي گيرد. در اين رساله کتاب مشهور وي " کارگران دريا " از ديدگاه نقش تضادها در امور جهان و تعيين سرنوشت آدميان مورد جستجو و پژوهش قرار گرفته است.

در رمان کارگران دريا، هوگو انسان را در برابر قدرت قهريه طبيعت قرار مي دهد. در سويي انسان ظعيف الجثه و در سويي ديگرطبيعت خشن و بي رحم؛ در سويي ضعف انسان و در سويي ديگر قدرت طبيعت قرار دارند واين گونه است که ميان اين دو پيکاري عظيم روي مي دهد.

هدف از اين تحقيق شناسايي روح پيچيده انسان است که هميشه در گير جدال با تضادهاي دروني خويش است. در حقيقت در پي آنيم که ببينيم چگونه آشتي تضادها و تعامل آنها با يکديگر آدمي را در نيل به پيشرفت و کمال ياري مي کنند. چرا که کمالجويي خصلت و مشخصه طبيعي آدميان است.