تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نعمت اله حسني ساطحي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر نصراله شاملي

تاريخ دفاع : 3/11/84

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد علي ميرلوحي

تحليل و بررسي مشكلات نحوي صحيفه ي سجاديه

چكيده

صحيفه سجاديه كتاب امام زين العابدين ، امام سجّاد عليه السلام ، چهارمين امام ما شيعيان است، امامي كه مؤرخين اسلام او را جزء مشهورترين عابدين و زاهدين دانسته اند و اين كتاب شامل 54 دعا است كه علاوه بر اهميت بالاي اين ادعيه ؛ هر كس كه اين كتاب را مورد مطالعه قرار دهد و در معاني آن تأمل كند به جايگاه امام سجاد (ع) پي مي برد.

و با توجّه به اهميت اين كتاب شروح مختلفي از آن نوشته شده است كه هر يك به نوبه خود داراي ارزش و اهميت هستند ، ولي هيچ يك از اين شروح به طور مستقل به إعراب يا غرائب نحوي اين كتاب ارزشمند نپرداخته اند؛ بايد توجه داشته باشيم كه اين كتاب، با اين اهميت، لازم است كه ما شيعيان بيشتر به آن توجه كنيم و لازم است كه اهل علم بسياري از تحقيقات و مطالعات خود را به اين كتاب ارزشمند اختصاص دهند همانطوري كه اين كار را در مورد قرآن و نهج البلاغه اعمال داشته اند، صحيفه سجاديه بعد از قرآن و نهج البلاغه مهمترين كتاب ما شيعيان است كه به آن أخت القرآن نيز گفته شده است.مهمترين هدف من از انتخاب اين موضوع علاقه اي است كه به اين كتاب ارزشمند داشته ام و بر آن شدم كه به نحوي به تحقيق در اين كتاب ارزشمند بپردازم و بعد مطالعاتي كه درمورد اين كتاب انجام دادم تصميم گرفتم كه در رساله اي مستقل به إعراب موارد مشكل صحيفه سجاديه بپردازم . باشد كه اين رساله آغازي براي تحقيقات و رساله هاي كاملتر و بيشتر درباره اين كتاب باشد.

اين رساله اي كه در پيش روي شماست تحت عنوان " بررسي و تبيين مشكلات نحوي صحيفه سجاديه است" اينجانب در اين رساله ابتداء به مطالعه يك يك دعاهاي صحيفه سجاديه و چند شرح مهم از اين كتاب پرداختم سپس مواردي را كه به نظر اينجانب از لحاظ إعراب مشكل به نظر مي رسيد را استخراج كرده و مورد تركيب قرار داده ام ، در بسياري از موارد با استفاده از كتب نحوي به شرح وتبيين اين غرائب پرداخته ام.

در بسياري از موارد به آيات قرآني استشهاد شده است ودر مواردي كه جملات مشابه آيات قرآني است با مراجعه به تفاسير قرآن آنچه را كه در ذيل اين آيات آمده است را بيان كرده ام.

در اين رساله سعي شده است كه در موارد مختلف اختلاف بين نحويان بيان شود و به تبيين آنها پرداخته شود.

کليد واژه ها: مشکلات نحوي- ترکيب - صرف و نحو- اختلاف نظر بين نحويان- شرح لغات مشکل