تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد حاجي محمدي مهريزي

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر بتول علي نژاد- دکتر ساسان سپنتا

تاريخ دفاع : 28/6/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

توصيف زبانشناختي گونه ي جاهلي زبان فارسي در فيلم ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون (و مقايسه آن با فارسي معيار)

چكيده

زبان ابزاري است که از طريق آن مردم با هم ارتباط برقرار مي کنند و دانش وتجربيات خود را انتقال مي دهند، با اين همه، هيچگاه صورت ثابتي ندارد و عاري از تغيير نيست.

هر زبان گونه هاي متفاوتي دارد و درحقيقت اين تنوعات نتيجه ي فرايند تغييرات و تحولات گوناگون در جوامع هستند. مطالعه ي حاضر توصيفي است از يکي از گونه هاي زبان فارسي به نام گونه ي «جاهلي»، بر اساس اين حقيقت که افرادي بوده اند، معروف به «جاهل» که به گونه ي متفاوتي از فارسي (معيار) سخن مي گفته اند.

هدف از انجام اين مطالعه ارائه ي توصيفي زبانشناختي از گونه ي جاهلي و مقايسه ي آن با فارسي معيار است و اين کار از طريق تجزيه و تحليل فيلم هايي که مربوط به جاهل ها مي باشد، انجام شده است.

به عنوان نتيجه اي از اين تحقيق، مي توان گفت، تمايزات واجشناختي عمده ترين تفاوت بين گونه ي جاهلي و فارسي معيار است.

فصل اول، چشم اندازي کلي از اين پژوهش ارائه مي نمايد که شامل موضوع، فرضيات و سئوالات پژوهش و مروري بر مطالعات پيشين مي باشد، فصل دوم، درباره ي تعاريفي از واژه هاي «جاهل» و « گونه ي جاهلي» وبرخي عوامل جامعه شناختي مي باشد، فصل سوم، شامل چارچوب نظري اين رساله است، فصل چهارم، تحليلي واجشناختي از «گونه ي جاهلي» ارائه مي نمايد و به برخي فرايندهاي واجي مي پردازد، فصل پنجم، توصيفي معنا مبنا از کلمات و اصطلاحات جاهلي ارائه مي نمايد، فصل ششم، در باره ي ويژگي هاي دستوري «گونه ي جاهلي» است و فصل پاياني (فصل هفتم) خلاصه اي است از اين پژوهش و مروري است بر فرضيات و سئوالات رساله به همراه چند موضوع پيشنهادي براي پژوهشهاي آتي.