تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي حيدري

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر محمد عموزاده

تاريخ دفاع : 22/6/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

قوم نگاري سخنراني هاي مذهبي فارسي

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، توصيف و تحليل يکي از حيطه هاي ارتباطي رودررو تحت نام سخنراني هاي مذهبي است که ويژگي برجسته آن ارتباط از نوع خطيب- مخاطبان (يک نفر در برابر جمع) مي باشد. پژوهش به بررسي اين نوع ارتباط از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي خواهد پرداخت.

پژوهش پيش رو داده- مبنا است و داده هاي موجود در چندين سخنراني براساس الگوي پيشنهادي دل هايمز با نام قوم نگاري ارتباط مورد بررسي قرار گرفته است. براساس الگوي مورد نظر علاوه بر داده هاي کلامي عوامل فيزيکي و غير کلامي نيز در برقراري يک ارتباط صحيح مؤثرند و به همين جهت به آن ها نيز توجه مي شود. و مشخص مي شود مهم ترين عوامل تأثيرگذار در موفّقيت يا عدم موفّقيت يک رويداد چه عامل يا عواملي هستند.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها، در مورد هر يک از عوامل موجود در چارچوب هايمز جداگانه توضيحاتي ارائه گرديده است و سپس سخنراني ها در ارتباط با هر يک از عوامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين رابطه سعي شده است صرفاً در چارچوب مورد نظر عوامل با يکديگر مقايسه گردند و نحوه رسيدن يک رويداد ارتباطي به اهداف مورد نظر ارائه گردد. به عنوان نمونه مشارکين به عنوان يکي از عوامل، شامل سخنران و مخاطبان مي شود که ضمن بيان برجستگي نقش خطيب در اين نوع رويداد ارتباطي به تأثير سخنران در يک سخنراني موفق اشاره خواهد شد.

در ادامه به زبان خاص مذهبي و شيوه کاربرد آن اشاره خواهد شد. همچنين ساختارهاي ذهني زبانمندان و پيش انگاشت هاي حاضرين در اين گونه کنش هاي ارتباطي به دليل فرهنگ خاص حاکم بر جوامع زباني مذهبي که به فهم تنيدگي آن با ديگر ابعاد اجتماعي رويدادها کمک مي کند مورد بررسي قرار مي گيرد و توضيح داده مي شود که چگونه بافت موقعيت باعث کاربرد زبان خاص و درک خاص آن مي شود. و اهدافي از جمله، شناسائي عناصر مهم ارتباطي سخنراني مذهبي فارسي بر اساس قوم نگاري ارتباط، توصيف و تحليل بافت فرهنگي و اجتماعي سخنراني مذهبي فارسي مورد توجه قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر چون که گفتار مذهبي در جامعه ما از گستره متنوعي برخوردار است و داراي جايگاه اجتماعي و فرهنگي مهمي مي باشد، مطالعه جنبه هاي زبانشناختي آن مي تواند ما را در فهم بيشتر تنيدگي بين گفتار مذهبي و ديگر ابعاد اجتماعي و فرهنگي ياري دهد. همچنين از نتايج اين پژوهش مي توان به عنوان الگوئي براي مطالعات بعدي بخصوص بررسي ساختار بلاغي ديگر سياق هاي مذهبي مانند نوحه و تعزيه استفاده کرد. از طرف ديگر، نتايج تحقيق مي تواند مورد استفاده سخنرانان و مبلغان مذهبي و حوزه هاي علميه و يا مطالعات فرهنگي، جامعه شناختي و انسان شناختي قرار گيرد. در ادامه سعي شده به سوالات تحقيق از جمله، کدام يک از عوامل هشتگانه قوم نگاري ارتباط در سخنراني هاي مذهبي نمود بيشتري دارد؟ شرايط عمومي جلسات سخنراني مانند مکان و زمان چه تأثيري بر سياق کلام خواهد داشت؟ و آيا سخنراني هاي مذهبي فارسي از ساختار ارتباطي خاصي تبعيت مي کند؟ پاسخ داده شود.