تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي اسدي مصطفالو

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر بتول علي نژاد- دکتر ساسان سپنتا

تاريخ دفاع : 22/6/85

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

بررسي مقابله اي سطوح مختلف زباني بين گويش كرمانجي و فارسي معيار

چكيده

بررسي و مقايسه زبان مادري سخنگويان و زبان دوم، از اهميت خاصي برخوردار است. اين مقايسه از طرفي به معلمين و دست اندركاران امر آموزش كمك مي‌كند تا با توجه به موارد تشابه و اختلاف دو زبان، مواد و محتواي آموزشي و حجم مطالب را تهيه و تنظيم نمايند؛ از طرف ديگر آگاهي معلم از دستگاههاي واجي، ساختواژي و نحوي زبان مادري، كمك شاياني به امر تدريس خواهد كرد. اين تحقيق مطالعه‌اي است توصيفي پيرامون مقايسه نظام واجي، ساختواژي و نحوي فارسي معيار و كرمانجي شمالي به منظور مشخص نمودن موارد اختلاف و تشابه آن دو زبان كه به صورت پژوهش ميداني انجام شده است. سطح واجي براساس اصول واجشناسي عمومي، سطح ساختواژي براساس اصول تجزيه ساختواژه نايدا و سطح نحوي نيز براساس نظريه مقوله و ميزان هليدي صورت گرفته است و نتايج آن در فصول جداگانه آورده شده است. پايان نامه حاضر، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول، كليات تحقيق و نيز نگاهي اجمالي به زبان كردي و گونه‌ها و توزيع جغرافيايي آن است. فصل دوم، پيرامون روش تحقيق و نظريه‌هاي مهم بررسي مقابله‌اي بحث مي‌كند. فصل سوم، چهارم و پنجم، مقايسه اجمالي بين نظام واجي، ساختواژي و نحوي كرمانجي شمالي با فارسي معيار است. فصل ششم نيز نتيجه‌گيري مي‌باشد.