تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 19/6/75

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : کيوان عزيزي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سهيلا فتاح

بحران‌ سرنوشت‌ بشر در تاتر اوژن‌ يونسكو 1-قاتل بي مزد و موجب  2-کرگدن  3-پادشاه در حال احتضار است   4-عابر هوايي

چکيده

حوزه‌ كاري‌ اين‌ پايان‌نامه‌ به‌ نوع‌ ادبي‌ تاتر، تاتر قرن‌ بيستم‌ فرانسه‌، تاتر آبسورد، تاتر يونسكو وبالاخره‌ به‌ چهار نمايشنام‌ از آثار اوژن‌ يونسكو تحت‌ عناوين‌: 1ـ قاتل‌ بي‌ مزد و مواجب‌ (Tueur sansgages)ء 2ـ كردگدن‌ (Rhinoceros)ء 3ـ پادشاه‌ مي‌ميرد(Le Roi se meurt)ء و 4ـ عابر هوايي‌ (Lepieton de pair) مربوط‌ مي‌شود.

يونسكو هم‌ نمايشنامه‌ نويسي‌ است‌ معاصر و او نيز همانند ژاري‌ و بكت‌ از پيشگامان‌ وبنيانگذاران‌ « تاتر نو» فرانسه‌ مي‌باشد. وي‌ سعي‌ كرده‌است‌ تا بحران‌ سرنوشت‌ بشر را بيان‌ كند و انسان‌را در كشف‌ واقعيت‌ هاي‌ زمان‌ حاضر ياري‌ داده‌است‌ . در ضمن‌ اين‌ نويسنده‌ راه‌حلهايي‌ را نيز براي‌گريز از پوژي‌ زندگي‌ ارائه‌ نموده‌است‌ كه‌ از جمله‌ مي‌توان‌ به‌ دوستي‌، رويا و نگارش‌ اشاره‌ كرد. ازجمله‌ اهداف‌ مهم‌ اين‌ تحقيق‌ عبارتند از : الف‌) شناخت‌ بيشتر و دقيقتر تاتر معاصر فرانسه‌ و بويژه‌تاتريونسكو ب‌) چگونگي‌ ارائه‌ انسان‌ معاصر و اضطراب‌ او در برابر سرنوشت‌ خود و ج‌) يافتن‌ و ارائه‌راه‌ حلي‌ كه‌ شايد بتواند چونان‌ آئينه‌اي‌ باشد براي‌ انسان‌ بعد از دو جنگ‌ اول‌ و دوم‌ جهاني‌، انسان‌عصر تكنولوژي‌ و بالاخره‌ درس‌ آموزنده‌اي‌ باشد براي‌ وي‌.

اين‌ پايان‌نامه‌ شامل‌ سه‌ بخش‌ است‌ 1ـ سبك‌ نوين‌ و تراژديك‌ 2ـ محنت‌ بشر از زبان‌ شخصيت‌ها و3ـ بيان‌ بحران‌ سرنوشت‌ بشر از خلال‌ موضوعات‌.

از منابع‌ مهم‌ مورد استفاده‌ مي‌توان‌ آثار زير را نام‌ برد:

1_ IONESCO, Eugene, Notes et Contre - notes, Gallimard, Paris, 1966.

2_ LaUBREAUX, Raymond, Les critiques de notre de notre temps et Ionesco, Garnier,Paris, 1973.

3_ CORVIN, Michel, Le theatre nouveau en France , coll. QUe sais -Je?, PressesUniversitaires de France, Paris, 1963.

در پايان‌ بايد گفت‌ كه‌ اين‌ پايان‌نامه‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ علاقه‌مندان‌ و پژوهشگران‌ تاتر قرن‌بيستم‌، جنبش‌ تاتري‌ «تاترنو» و تاتر يونسكو قرار بگيرد. همچنين‌ اين‌ تحقيق‌ هر چند ناچيز هم‌ باشد ،براي‌ مطالعات‌ انسان‌ شناختي‌ در عصر حاضر مي‌تواند مفيد واقع‌ شود.