تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/12/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سوسن بيضاوي

نام و نام خانوادگي : بهزاد هاشمي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر اکبر اصغري تبريزي

مطالعه‌ و بررسي‌ مقايسه اجتماعي‌ ـ انساني‌ در قرون‌ 17 و 18 بر اساس قصه هاي لافونتن خلقيات لابرويرو نامه هاي ايراني منتسکيو

چکيده

بر اساس‌ قصه‌هاي‌ لافونتن‌ ، خلقيات‌ (لابروير) نامه‌هاي‌ ايراني‌ (منتسكيو)

از آنجائيكه‌ ادبيات‌ آيينه‌ زمان‌ مي‌باش‌، با مشاهده‌ اين‌ آيينه‌ مي‌توان‌ به‌ درك‌ درستي‌ از واقعيت‌رسيد. در مطالعه‌ تاريخ‌ ادبيات‌ فرانسه‌ به‌ نويسندگان‌ و مؤلفاني‌ برخورد مي‌كنيم‌ كه‌ تحت‌ لواي‌نويسندگان‌ رئاليست‌ يا واقع‌ گرا، واقعيات‌ و حقايق‌ جامعه‌ خود را بيان‌ نموده‌ و آداب‌ و رسوم‌ اجتماعي‌را در آثارشان‌ منعكس‌ ساخته‌اند. لافونتن‌، لابرويرو منتسكيو از جمله‌ نويسندگاني‌ هستند كه‌ منتقدين‌مختلف‌ آنها را در اين‌ گروه‌ جاي‌ ميدهند.

در اينجا سعي‌ ما بر اين‌ است‌ كه‌ نظرات‌ و ديدگاههاي‌ اين‌ سه‌ نويسنده‌ را در مورد انسان‌ و اجتماع‌روشن‌ سازيم‌. شايد ذكر عبارات‌ و جملاتي‌ از نويسندگان‌ مذكور بهترين‌ گواه‌ و توجيه‌ گر موضوع‌ موردمطالعه‌ باشد.

منتسكيو در كتاب‌ نامه‌هاي‌ ايراني‌ زمانيكه‌ مي‌خواهد پاپ‌ متظاهر را به‌ باد استهزا بگيرد اين‌ گونه‌لب‌ به‌ سخن‌ مي‌گشايد.

«پاپ‌ بتي‌ راماند كه‌ مانند او را بنا به‌ عادت‌ آباء و اجدادي‌ احترام‌ كنند.»

و در جاي‌ دگير لافونتن‌ مي‌گويد ( چيزي‌ به‌ اين‌ مضمون‌):

            نپرسند جرم‌ و گناه‌ تو چيست‌                    ضعيف‌ است‌ محكوم‌ و حق‌ باقويست‌

و لابرو مي‌گويد: چه‌ فقر عظيمي‌ است‌ كه‌ عقل‌ سالم‌ براي‌ نيك‌ سخن‌ گفتن‌ نداشته‌ باشيم‌ و ازقدرت‌ تشخيص‌ بوقت‌ سكوت‌ محروم‌ بمانيم‌ .