تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/12/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات فرانسه

استاد مشاور : دکتر سهيلا فتاح

نام و نام خانوادگي : مسعود سالاري

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سوسن بيضاوي

ء« انسان‌» در رمان‌ مارگريت‌ دوراس‌

چکيده

موضوع‌ انسان‌ مي‌تواند به‌ نحو جدي‌ در رمان‌ مارگريت‌ دوراس‌ بررسي‌ شود در اين‌ رساله‌ نگارنده‌دو رمان‌ دوراس‌ را به‌ نامهاي‌ «مي‌گويد ويران‌ كن‌» و «مدراتوكانتابيله‌» را برگزيده‌است‌ تا موضوع‌انسان‌، موقعيت‌ زمان‌ و مكاني‌ و روابط‌ ناممكن‌ او را بررسي‌ كند. مطالعه‌ انسان‌ طبيعتاً زمينه‌ بحثي‌فلسفي‌ را مي‌طلبد. تحليل‌ موضوعي‌ رمان‌ مجال‌ خوبي‌ است‌ براي‌ طرح‌ سئوالاتي‌ فلسفي‌ در اين‌زمينه‌. نخستين‌ فصل‌ اين‌ رساله‌ به‌ اين‌ تحليل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌است‌. روابط‌ انساني‌ در بخش‌نخست‌ از اين‌ فصل‌ مورد بررسي‌ قرار ميگيرد كه‌ شامل‌ دو قسمت‌ است‌: رابطه‌ "انسان‌ - انسان‌" ورابطه‌ "انسان‌ - جهان‌" يا "انسان‌ - شئي‌". در بخش‌ دوم‌ از اين‌ فصل‌ احساسات‌ و عواطف‌ انسان‌ دردورمان‌ مذكور به‌ موازات‌ هم‌ تحليل‌ مي‌شود.

موقعيت‌ زمان‌ - مكاني‌ انسان‌ نخستين‌ بخش‌ از فصل‌ دوم‌ رساله‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. «بحران‌هويت‌» عنوان‌ دومين‌ بخش‌ است‌ كه‌ مفهوم‌ بحران‌ بويژه‌ بحران‌ پرسناژ را در آثار نويسنده‌ بصورت‌برجسته‌ نشان‌ مي‌دهد.

در فصل‌ سوم‌ به‌ بررسي‌ برخي‌ مفاهيم‌ مهم‌ همچون‌ مفهوم‌ زن‌ و فمينيسم‌ پرداخته‌ مي‌شود. مطالعه‌مفاهيمي‌ همچون‌ انتظار، غياب‌، سكوت‌، تنهايي‌، مرگ‌ و نمادها بعد از اين‌ مبحث‌ مورد مطالعه‌ قرارگرفته‌ است‌.

اهميت‌ شكل‌ و چارچوب‌ در رمان‌ دوراس‌ نگارنده‌ را برآن‌ داشته‌ تا فصل‌ كوچكي‌ را در پايان‌رساله‌ در باره‌ سبك‌ و زبان‌ نويسنده‌ اضافه‌ كند. عناوين‌ اين‌ فصل‌ عبارتند از : حديث‌ عمر(اتوبيوگرافي‌)، انسان‌ به‌ مثابه‌ مخاطب‌، عدم‌ دلالت‌ طرح‌ و توطئه‌ و سبك‌ و زبان‌.

اين‌ رساله‌ در پايان‌ به‌ اين‌ پرسش‌ اساسي‌ مي‌رسد: آيا مارگريت‌ دوراس‌ اومانيست‌ (انسان‌ گرا)است‌؟ از طريق‌ مبحثي‌ شبه‌ ديالكتيك‌ به‌ اين‌ سئوال‌ پاسخ‌ داده‌ مي‌شود و رساله‌ اين‌ چنين‌ پايان‌مي‌يابد.