تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/12/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر جعفر دلشاد

نام و نام خانوادگي : احمداميني کهريزسنگي

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر عبدالغني ايرواني زاده

بررسي‌، شرح‌ و تحقيق‌ بخشي‌ از كتاب‌ البييان‌ و التبيين‌ جاحظ‌

چکيده

جاحظ‌ كه‌ در بصره‌ بسال‌ 160 ه ق‌ متولد و در سال‌ 255 ه ق‌ وفات‌ يافت‌، يكي‌ از نويسندگان‌ نام‌آورادبيات‌ عرب‌ است‌ كه‌ داراي‌ تاليفات‌ زيادي‌ مي‌باشد. از شاهكارهاي‌ ادبي‌ او «كتاب‌ البيان‌ و التبيين‌» است‌ كه‌از لحاظ‌ هنري‌ و اسلوب‌ نگارش‌ كم‌ نظير بوده‌ و بارها به‌ زيور طبع‌ آراسته‌ شده‌است‌ و نظر به‌ اينكه‌ اين‌كتاب‌ داراي‌ نكات‌ مهم‌ ادبي‌، بلاغي‌ ،فكاهه‌ و طنز ، شعر و نثر قديم‌ و .. مي‌باشد شرح‌ و تحقيق‌ آن‌ گام‌موثري‌ در شناخت‌ ادبيات‌ عرب‌ براي‌ دانش‌ پژوهان‌ است‌. اينجانب‌ با مراجعه‌ به‌ مراجع‌ و مصادر اصلي‌ واساسي‌ در ارتباط‌ با آن‌ ، به‌ شرح‌ و تحقيق‌ در باره‌ متن‌ (بخش‌ دوم‌ از جلد دوم‌) اين‌ كتاب‌ پرداخته‌، و به‌مقارنه‌ نكات‌ ادبي‌ آن‌ با مشابه‌ فارسي‌ پرداختم‌، بطوري‌ كه‌ پاورقي‌هاي‌ اين‌ پايان‌نامه‌ داراي‌ ارزش‌ خاصي‌مي‌باشد. همچنين‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ جاحظ‌ در ادبيات‌ طنز در مقدمه‌ اين‌ پايان‌نامه‌ براي‌ اولين‌ بار متني‌ را تحت‌عنوان‌ «جايگاه‌ جاحظ‌ در ادبيات‌ طنز» به‌ نگارش‌ در آوردم‌.

در قسمت‌ پاياني‌ اين‌ رساله‌ فهرست‌ آيات‌ ، احاديث‌ ، ضرب‌ المثلها، ابيات‌ ضرب‌ المثل‌ و فهرست‌ منابع‌و مصادر آورده‌ شد تا براي‌ دانش‌ پژوهان‌ مفيدتر واقع‌ شود اين‌ پايان‌نامه‌ در 205 صفحه‌ و مقدمه‌ 12صفحه‌اي‌ گردآوري‌ گرديد.