تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/8/74

رشته و گرايش : زبان و ادبيات عرب

استاد مشاور : دکتر سيد احمد تويسرکاني

نام و نام خانوادگي : محمدحسن قوچاني

دانشکده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر سيد علي ميرلوحي

تصحيح‌ و تحقيق‌ كتاب‌ : المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهاني‌

چکيده

اين‌ كتاب‌ يكي‌ از مهمترين‌ تاليفات‌ علوم‌ قرآني‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ بيان‌ و تفسير مفردات‌ قرآن‌ كريم‌است‌. مولف‌ آن‌، با بيان‌ نمودن‌ معاني‌ حقيقي‌ و مجازي‌ و تلفيق‌ كردن‌ آن‌ دو با هم‌ و آوردن‌ مثالها و شواهدبسياري‌ از قران‌ ، حديث‌ ، شعر و امثال‌ عرب‌ توانسته‌ است‌ در بين‌ متقدمان‌ كار بي‌ نظيري‌ را ارائه‌ دهد.

اين‌ كتاب‌ بارها منتشر شده‌ و آخرين‌ بار به‌ تحقيق‌ استاد صفوان‌ داوودي‌ از اساتيد دانشگاه‌ مدينه‌ منوره‌به‌ چاپ‌ رسيده‌است‌.

ولي‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ مهمترين‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ اين‌ كتاب‌ و قديمترين‌ آنها در ايران‌ موجود و از دقت‌ وصحت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌، به‌ پيشنهاد و راهنمائيهاي‌ ارزنده‌ استاد ارجمند آقاي‌ دكتر ميرلوحي‌ ،دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد زبان‌ و ادبيات‌ عرب‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ با تقسيم‌ كار به‌ امر مقابله‌ تحقيق‌ وتصحيح‌ اين‌ كتاب‌ اقدام‌ نموده‌ و از ميان‌ نسخه‌ها،نسخه‌ كتابخانه‌ مرحوم‌ آيت‌ا.. مرعشي‌ نجفي‌ را اصل‌ قرارداده‌ شد و با انتخاب‌ وجه‌ ارجح‌ اختلاف‌ نسخه‌ها در حاشيه‌ به‌ ثبت‌ رسيد. بخشي‌ كه‌ به‌ اينجانب‌ اختصاص‌يافت‌ عبارت‌ است‌ از حروف‌ ك‌، ل‌، م‌، ن‌، ه‌، و، ي‌ شامل‌ امر مقابله‌ تحقيق‌ و تصحيح‌ كتاب‌ با اعتماد بر منابع‌مهم‌، تشريح‌ لغات‌ مشكل‌ و بيان‌ معاني‌ اشعار و امثال‌ عرب‌ ، نوشتن‌ زندگينامه‌ اعلام‌، بيان‌ بعضي‌ از نظرگاههامختلف‌ در تفسير قرآن‌ ، بيان‌ نكته‌هاي‌ نحوي‌ و صرفي‌ و غيره‌ ، ارجاع‌ آيات‌ قراني‌ ، احاديث‌ وضرب‌المثلها و اشعار به‌ كتابهاي‌ مرجع‌ و در اين‌ زمينه‌ در حدود 100 منبع‌ و مصدر از كتابهاي‌ حديث‌ اهل‌سنت‌ و تشيع‌ ، لغت‌ نامه‌ها، كتابهاي‌ ادبي‌ و دواوين‌ شعري‌ و ... استفاده‌ نمودم‌.